Stadgar för Handikappförbunden

Dessa stadgar är tillsammans med bilaga för definitioner av begrepp antagna av Handikappförbundens kongress 2015.

Handikappförbundens stadgar antagna av kongressen 2015.pdf

§ 1. Vision, utgångspunkter och uppgift
Organisationens namn är Handikappförbunden. Organisationen är ett samarbetsorgan för förbund som samlar människor med funktionsnedsättning. Organisationens engelska namn är "The Swedish Disability Federation". Organisationen har sitt säte i Stockholms län. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obundet.

Moment 1: Vision
Handikappförbundens vision är ett samhälle för alla, där alla människor är delaktiga på lika villkor. Ett samhälle där människor möts med respekt oavsett funktionsförmåga. Ett samhälle som tillvaratar människors olikheter och rättigheter, och därför är ett rikt samhälle.

Moment 2: Utgångspunkter
Genom Handikappförbunden samarbetar och stöttar medlemmarna varandra för att övergripande, gemensamma frågor ska få genomslag i samhället. Utgångspunkten är att tillsammans arbeta för att uppnå Handikappförbundens vision. Samarbetet ska präglas av respekt för varandras likheter och olikheter.

Moment 3: Uppgift
Samarbetsorganets uppgift är att samordna medlemsorganisationernas insatser för att nå den gemensamma visionen och de gemensamma mål som formuleras i Handikappförbundens olika programhandlingar.

§ 2. Organisation
Handikappförbundens högsta beslutande organ är kongressen. Mellan kongresserna leds Handikappförbunden av styrelsen, som också är ansvarig för att verkställa kongressens beslut. Till sitt förfogande har styrelsen ett kansli. Organisationen kan kalla till ordförandemöten, som är ett rådgivande organ.

§ 3. Medlemskap

Moment 1: Villkor för medlemskap
Ideella organisationer som samlar människor med funktionsnedsättning kan bli medlemmar i Handikappförbunden.

Handikappförbundens stadgar antagna av kongressen 2015 Sida 2 av 8

Genom sitt medlemskap ansluter sig organisationen till Handikappförbundens stadgar, programhandlingar och funktionshindersdefinition [i].

Medlemsorganisationen ska:

 vara rikstäckande [ii],

 bedriva intressepolitisk verksamhet inom Handikappförbundens verksamhetsområde [iii],

 ha en demokratisk uppbyggnad [iv],

 bygga på enskilda personers medlemskap med fritt tillträde för alla som uppfyller organisationens medlemsvillkor och [v]

 vara representativ för den grupp av människor med funktionsnedsättning den företräder [vi].

Moment 2: Att bli medlem
En organisation som vill bli medlem i Handikappförbunden ska ansöka om detta skriftligt och samtidigt visa att den uppfyller medlemsvillkoren.

Beslut om medlemskap fattas av kongressen. Om tiden mellan ansökningstillfället och nästa kongress är längre än tolv månader kan Handikappförbundens styrelse fatta beslut om tidsbegränsad anslutning fram till nästkommande kongress.

Moment 3: Att vara medlem
Samtliga medlemsorganisationer ska, om styrelsen begär det, kunna visa att medlemsvillkoren uppfylls. Styrelsen kan, i dialog med organisation som inte uppfyller medlemsvillkoren, bevilja ett undantag från reglerna om det finns särskilda skäl som beror på den grupp organisationen företräder.

Organisationen får minst ett år på sig att försöka fylla villkoren innan styrelsen går vidare med förslag till kongressen om uteslutning.

Moment 4: Uteslutning
Medlemsorganisation som bryter mot Handikappförbundens stadgar, inte längre uppfyller medlemsvillkoren, inte betalar beslutad medlemsavgift, skadar Handikappförbundens verksamhet eller gör Handikappförbundens uppgift svårare kan uteslutas.

Beslut om uteslutning fattas av kongressen.

Återbetalning av medlemsavgiften görs ej.

Moment 5: Utträde
Medlemsorganisation som inte längre vill vara medlem i Handikappförbunden ska göra denna anmälan skriftligt. Styrelsen bekräftar utträdet och meddelar detta till följande kongress.

Om ansökan om utträde kommer in före februari månads utgång ska medlemsorganisationens ekonomiska skyldigheter fullgöras det kalenderåret ut.

 Handikappförbundens stadgar antagna av kongressen 2015 Sida 3 av 8

Om ansökan kommer in till Handikappförbunden senare ska medlemsorganisationens ekonomiska skyldigheter fullgöras även för nästkommande kalenderår enligt den nivå som kongressen beslutar om.

Moment 6: Avgifter
Avgiften består av två delar, dels samarbetsmedel som ges genom statsbidragen till medlemsorganisationerna dels medlemsavgiften.

Handikappförbunden har rätt att ta ut medlemsavgift från medlemsorganisationerna. Medlemsavgiftens storlek beslutas av kongressen och fastställs per kalenderår.

§ 4. Kongress
Kongressen är Handikappförbundens högsta beslutande organ.

Moment 1: Behörighet och beslutsmässighet
Kongressen hålls vart annat år före maj månads utgång.

Datum för kongressen fastställs av styrelsen och kallelse ska skickas till medlemsorganisationerna minst ett år innan kongressen. Handlingar till kongressen ska skickas till samtliga medlemsorganisationer senast fem veckor före kongressen. Om kallelse och handlingar skickats i tid anses kongressen vara behörigt kallad.

I kongresshandlingarna ska följande alltid ingå:

 Förvaltningsberättelser med resultat- och balansräkningar för kongressperioden

 Revisorernas berättelser för kongressperioden

 Styrelsens förslag

 Inkomna motioner

 Valberedningens förslag

Kongressen är beslutsmässig om minst hälften av ombuden är närvarande. Kongressen fattar beslut om behörighet.

Om kongressen inte anses behörig måste styrelsen kalla till en extra kongress. Denna ska hållas snarast, dock senast sex månader efter den ordinarie kongressen skulle ha hållits.

Moment 2: Ombud och representanter
Ombud på kongressen är medlemsorganisationernas ordförande eller av medlemsorganisationen utsedd ersättare.

Kongressens ombud har förslags, yttrande och rösträtt.

 Handikappförbundens stadgar antagna av kongressen 2015 Sida 4 av 8

Samarbetsorgan på läns- och regionnivå där minst två tredjedelar av deras medlemsorganisationer är distrikts- eller regionföreningar i Handikappförbundens medlemsorganisationer har rätt att skicka en representant, i första hand förtroendevald, till kongressen. För att räknas som länsrepresentant ska personen kunna visa en fullmakt från det aktuella samarbetsorganet.

Moment 3: Rätt att väcka förslag till kongressen
Kongressen ska behandla förslag från styrelsen samt motioner från medlemsorganisationer och länssamarbetsorgan. För att tas upp på kongressen ska en motion ha kommit till Handikappförbundens kansli senast tre månader före kongressen.

Moment 4: Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på kongressen
Handikappförbundens styrelseledamöter har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

Revisorer har närvarorätt under hela kongressen och yttrande- och förslagsrätt i frågor som ligger inom revisorernas uppdrag.

Valberedningens medlemmar har närvarorätt under hela kongressen och yttrande- och förslagsrätt i frågor som rör val av förtroendeposter i Handikappförbunden.

Representant från samarbetsorgan på läns- och regionnivå har närvarorätt under hela kongressen och yttrande- och förslagsrätt i frågor som rör lokala, regionala eller länsfrågor samt i frågor som rör förslag från ett läns- eller regionsamarbetsorgan.

Kongressen har rätt att ge en person närvaro- och yttranderätt i en viss fråga eller för hela kongressen.

Kongressen har rätt att ge observatörer närvaro- och yttranderätt.

Moment 5: Kongressens beslutsregler
Beslut fattas med enkel majoritet, utom vid beslut om Handikappförbundens upplösning som måste fattas med två tredjedelars majoritet. Vid oavgjorda omröstningar avgör kongressens tjänstgörande ordförande utom vid personval, då lottning ska ske. Personval ska ske slutet om någon begär det.

Beslut om att ändra i stadgarna kan justeras och träda i kraft omedelbart om kongressen beslutar det. Annars träder de i kraft då protokollet från kongressen är justerat.

Handikappförbundens stadgar antagna av kongressen 2015 Sida 5 av 8

Moment 6: Frågor som ska behandlas på kongressen
Kongressen fastställer dagordningen. Följande frågor ska alltid behandlas av kongressen:

 Behörighet och beslutsmässighet

 Beslut om observatörers närvaro och yttranderätt

 Val av minst en kongressordförande och minst en kongressekreterare

 Val av två justerare

 Val av två rösträknare

 Arbetsordning

 Styrelsens verksamhetsredovisningar

 Fastställande av förvaltningsberättelser

 Revisorernas berättelser

 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

 Fastställande av medlemsavgifter

 Fastställande av arvoden

 Förslag från styrelsen

 Motioner från medlemsorganisationer och länssamarbetsorgan

 Val av styrelsens ordförande

 Val av styrelseledamöter

 Val av revisorer och revisorsersättare

 Val av valberedning

 Val av arvodeskommitté

 Ansökan om anslutning av ny medlemsorganisation

 Beslut om medlemsorganisations utträde

Moment 7: Hantering av kongressfrågor mellan kongresser
Ordförandemöte kan förrätta fyllnadsval av sådana poster som utses av kongressen.

Moment 8: Extra kongress
Extra kongress ska hållas om styrelsen beslutar det eller om revisorerna eller minst en tredjedel av medlemsorganisationerna begär det. Om en kongress inte har kallats i tid eller kongressen inte anses behörig måste styrelsen kalla till en extra kongress.

Extrakongressen ska hållas snarast, dock senast sex månader efter den ordinarie kongressen eller efter det att begäran inkommit. [vii ].

Kallelse och handlingar till extra kongress ska skickas senast fem veckor före kongressen. Extra kongressen kan endast behandla den eller de frågor som föranlett inkallandet. Länssamarbetsorgan har inte rätt att skicka representanter till extra kongress.

I övrigt gäller samma regler som för en ordinarie kongress.

Handikappförbundens stadgar antagna av kongressen 2015 Sida 6 av 8

§ 5. Ordförandemöte
Ordförandemötet består av medlemsförbundens ordförande eller den ersättare medlemsförbundet utser. Styrelsen kan kalla till ordförandemöte. Dessa är främst ett rådgivande organ.

Ordförandemötet kan fatta beslut om fyllnadsval av sådana poster som utses av kongressen och om Handikappförbundens styrelse begär samråd. Att dessa frågor ska behandlas ska då tydligt anges i handlingarna.

Ett ordförandemöte är behörigt att fatta beslut om minst hälften av ordförandena eller deras ersättare är närvarande.

Styrelsen ska under mellanåret mellan kongresserna via ordförandemöte senast i maj månad ge följande information till medlemsorganisationerna:

 Verksamhetsredovisning

 Förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkning

 Revisorernas berättelse

Datum för ordförandemöte fastställs av Handikappförbundens styrelse. Kallelse ska skickas till medlemsorganisationerna senast tre månader före mötet. Frågor som ska behandlas på ordförandemötet ska vara beredda av Handikappförbundens styrelse och handlingar ska skickas till medlemsorganisationerna senast tre veckor före mötet.

Ordförandemötet leds av styrelsens ordförande eller, vid förfall, vice ordförande eller annan styrelseledamot.

Revisorer har närvarorätt samt yttrande- och förslagsrätt i frågor som ligger inom ramen för deras uppdrag.

Ordförandemötet kan också bjuda in andra personer till mötena och kan ge en person närvaro- och yttranderätt för hela eller delar av ordförandemötet.

§ 6. Styrelsen
Kongressen väljer en ordförande samt minst fyra och högst tolv ledamöter.

Styrelsen ansvarar för Handikappförbundens ekonomi, förvaltning och verksamhet samt uppfyller i övrigt kongressens beslut och dessa stadgar. Styrelsen har rätt att företräda Handikappförbunden inom de ramar som kongressen beslutat.

Styrelsen håller ett konstituerande möte direkt efter kongressen och fastställer själv sin arbetsordning.

Handikappförbundens stadgar antagna av kongressen 2015 Sida 7 av 8

Styrelsen fastställer tid och plats för sina sammanträden

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 7. Valberedning och arvodeskommitté
Kongressen utser och antar regler för arvodeskommitténs och valberedningens arbete.

§ 8. Räkenskaper och revision
Handikappförbundens räkenskaper förs per kalenderår.

Kongressen antar regler och utser två revisorer som har till uppgift att granska Handikappförbundens förvaltning och verksamhet.

Styrelsen föreslår för kongressen, efter anbudsförfarande och samråd med de förtroendevalda revisorerna, en auktoriserad revisor samt ersättare.

Styrelsen ska senast den 1 mars varje år lämna förvaltningsberättelse som innehåller resultat- och balansräkning till revisorerna för granskning.

§ 9. Upplösning
Beslut om att upplösa Handikappförbunden kan bara fattas av två på varandra följande kongresser varav en ska vara en ordinarie kongress. Vid upplösning övertar medlemsförbunden Handikappförbundens tillgångar och skulder och övriga åtaganden.

Förslag om upplösning ska anges särskilt i kongresshandlingarna.

§ 10. Förändring av dessa stadgar
Beslut om att ändra i dessa stadgar ska fattas av kongress. För sådant beslut krävs minst två tredjedelars majoritet. Förändringar i bilaga till dessa stadgar kan fattas av styrelse efter samråd med ordförandemötet. Beslutet ska då bekräftas av kongressen.

-----------------------------------------------

 

Bilaga till Handikappförbundens stadgar

 

I Handikappförbunden ansluter sig till den miljörelaterade funktionshindersdefinitionen som innebär att funktionshindret finns i miljön och inte hos en person som har en funktionsnedsättning.

ii Med rikstäckande menas att organisationen har minst en förening i hälften av alla län/regioner. I övrigt följs de regler som gäller för statsbidraget

iii Med att bedriva intressepolitisk verksamhet menas att den aktivt verkar för att förbättra de strukturella förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning och att detta framgår av stadgar, verksamhetsberättelse eller annan programhandling.

iv Med demokratisk uppbyggnad menas att organisationen består av lokala eller regionala föreningar och att enskilda personer som är medlemmar i organisationen, genom ombud eller direkta beslut, beslutar om organisationens verksamhet och organisation på kongresser eller årsmöten.

v Med att bygga på enskilda personer menas att organisationen inte tillåter företag eller andra organisationer än de lokala/regionala föreningarna, att vara fullvärdiga medlemmar med rösträtt. I övrigt hänvisas till regler för statsbidraget.

vi Med att vara representativ menas att mer än hälften av ledamöterna i styrelse och andra beslutande församlingar antingen

 har en egen funktionsnedsättning,

 är närstående till barn med funktionsnedsättning eller

 är närstående till en vuxen person som på grund av sin funktionsnedsättning behöver stöd för att kunna tillvarata sina rättigheter i samhället.

vii I den mån det är möjligt ska extra kongress hållas i samband med ett inplanerat ordförandemöte.