Organisationens uppbyggnad

Handikappförbunden är en organisation som består av en rad rikstäckande funktionshindersförbund. Uppdraget är att vara funktionshindersrörelsens enade röst mot regering, riksdag och centrala myndigheter.

Idag är 39 av landets funktionshindersförbund medlemmar i Handikappförbunden. Det finns också samarbetsorganisationer för funktionshindersföreningar i län och kommuner. Dessa är fristående från Handikappförbunden, men samarbetet är tätt.

Handikappförbundens beslutande forum är:
- kongressen
- ordförandemöten
- styrelsen

Handikappförbundens högsta beslutande organ är kongressen. Mellan kongresserna leds Handikappförbunden av styrelsen, som också är ansvarig för att verkställa kongressens beslut. Till sitt förfogande har styrelsen ett kansli. Organisationen kan kalla till ordförandemöten, som är ett rådgivande organ.

Kongressen

Kongressen är Handikappförbundens högsta beslutande organ. Ombud på kongressen är medlemsorganisationernas ordförande. Förbunden har möjlighet att utse ersättare för ordföranden. 

Samarbetsorgan på läns- och regionnivå där minst två tredjedelar av deras medlemsorganisationer är distrikts- eller regionföreningar i Handikappförbundens medlemsorganisationer har rätt att skicka en representant, i första hand förtroendevald, till kongressen. Denna representant har yttrande- och förslagsrätt i frågor som rör lokala, regionala eller länsfrågor samt i frågor som rör förslag från ett läns- eller regionsamarbetsorgan.

Kongressen hålls vart annat år. Motion ska ha inkommit till Handikappförbundens kansli för beredning senast tre månader före kongressen. 

Vid beslut om antagande av ny medlem, uteslutning och upplösning fattas beslut med 2/3-dels majoritet. Övriga beslut fattas med enkel majoritet.

Ordförandemöte

Styrelsen kan kalla till ordförandemöte. Dessa är främst ett rådgivande organ och leds av styrelsens ordförande. Ombud på ordförandemöte är medlemsorganisationernas ordförande. Förbunden har möjlighet att utse ersättare för ordföranden.

Ordförandemöte kan förrätta fyllnadsval av sådana poster som utses av kongressen. Att dessa frågor ska behandlas ska då tydligt anges i handlingarna. Styrelsen ska under mellanåret mellan kongresserna via ordförandemöte senast i maj månad ge verksamhetsredovisning, förvaltningsberättelseföljande med resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse.

Styrelsen

Styrelsen är Handikappförbundens verkställande och beredande organ. Den ansvarar inför kongressen för Handikappförbundens förvaltning, ekonomi och verksamhet. Styrelsen leder Handikappförbundens löpande verksamhet och får, inom de ramar som kongressen beslutat, fatta behövliga beslut och företräda samarbetsorganet.

Styrelsen består av nio ordinarie ledamöter. Den är beslutsmässig då mer än hälften av dess ledamöter är närvarande.

Handikappförbundens idéprogram antaget på kongressen 2013