Grupper inom EU:s institutioner som bevakar funktionshinderperspektivet

Många olika händer ovanpå varandraEtt av funktionshindersrörelsens mål är att alla politiska processer ska genomsyras av ett funktionshindersperspektiv. EDF, European Disability Forum, är ett rådgivande organ som också arbetar opinionsbildande mot EU. Men även inom EU-institutionerna finns grupper och enheter som bevakar funktionshindersperspektivet.

Europaparlamentet - Disability intergroup
En tvärpolitisk grupp parlamentariker från alla 27 medlemsländer som bevakar att funktionshindersaspekter beaktas i Europaparlamentets arbetsprocesser och beslut. Gruppen använder ofta EDF som rådgivande och har även förlagt sitt sekretariat till EDF:s kansli.

Kommissionen - Disability Unit
Denna enhet ligger inom Generaldirektoratet sysselsättning- och socialpolitik, med Vladimir Spidla som kommissionär. Disability Unit bevakar EU-kommissionens arbetet ur ett funktionshindersperspektiv och sammankallar bland annat regelbundet representanter från de olika generaldirektoraten till arbets- och diskussionsmöten.

The High level group on Disability
Kommissionen har upprättat denna grupp av representanter från respektive medlemslands regering. Syftet är att övervaka den egna regeringens politik och de prioriteringar som berör personer med funktionsnedsättning och att utbyta information och erfarenheter med övriga i gruppen. High Level Group ska också överlägga med Kommissionen om på vilket sätt man i framtiden ska kunna rapportera om situationen för funktionshindrade totalt i EU.

Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESK)
EESK är en av EU:s institutioner och remissinstanser. En av EESK:s undergrupper, Group III består av representanter för en rad varierande intressen, bland annat jordbrukare, småföretagare och hantverkare. Även handikapprörelsen finns med i denna grupp och representeras av Ingrid Kössler, ordförande i Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation.