Toppmöte i EU om tillgänglighetslag

Mitt i EU:s ekonomiska kris samlas det absoluta toppskiktet inom unionen för att stödja FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar i Europa. Nästa höst kommer kommissionen presentera ett förslag till tillgänglighetslag som syftar till att ökad delaktighet, men också skapa nya möjligheter på marknaden och tillväxt.

EU Barroso, Van Rompuy, Buzek an Reding meeting with EDF executive committee

Ordförandena José Manuel Barroso (kommissionen), Jerzy Buzek (Europaparlamentet), Herman Van Rompuy (Europeiska rådet) samt kommissionens vice ordförande Viviane Reding, med ansvar för mänskliga rättigheter träffade representanter för den europeiska funktionshindersrörelsen i Bryssel den 6 december.

"Till och med i den ekonomiska kris vi befinner oss i bör våra mål förbli tillgänglighet och lika möjligheter för alla, så att människor med funktionshinder till fullo kan vara delaktiga. Det är en fråga om civilisation, om att försvara våra gemensamma värderingar. I EU inkluderas alla människor i samhället och ett modernt samhälle bör reflektera alla sina medlemmar, underströk Herman Van Rompuy i pressmeddelande från EU."

Kommissionens ordförande Manuel Barroso betonade att ingen lagstiftning kommer att försenas på grund av krisen. Redan hösten 2012 kommer kommissionen att presentera en tillgänglighetslag för att säkerställa att människor med funktionshinder har tillgång på lika villkor till den fysiska miljön, färdmedel och informations- och kommunikationstjänster. Tillgänglighet är en förutsättning för att personer med funktionshinder ska kunna åtnjuta de rättigheter som är inskrivna i FN:s konvention, EU:s fördrag och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna står det i EU:s pressmeddelande.

Kommíssionen lyfter särskilt att initiativet inte bara är motiverat ur ett samhällsperspektiv, utan kan även skapa nya möjligheter på marknaden och hänvisar till studier i Storbrittanien och Tyskland.

Stödet från EU:s ledare står i kontrast till statsminister Fredrik Reinfeldts uttalande i SVD nyligen när frågan om varför Sverige inte lever upp till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning togs upp. Handikappförbunden vill nu se att svenska politiska ledarskiktet ger samma konkreta besked om att lagstifta för ett tillgängligt samhälle, samt att alla organisationer och individer visar sitt stöd för att tillgänglighetslagen blir verklighet.

Mer information från kommissionen: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1507&format=HTML&aged=0&language=SW&guiLanguage=fr

EDF: http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=13855&thebloc=28847

Artikel i SVD

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/alliansen-splittrad-om-lag-for-funktionshindrade_6647740.svd