Öppen kongressdag 17 maj

Tid 2017-05-17 klockan 09:00 - 16:00
Plats Quality Hotel Winn i Haninge, adress Rudsjöterrassen 3, 136 40 Handen
Ansvarig Handikappförbunden

Information om anmälan

Årets kongress markerar avstampet för ett nytt sätt att tänka! Nu byter vi namn och introducerar det nya begreppet funktionsrätt.

Vi i funktionsrättsrörelsen har under 75 år bedrivit ett banbrytande påverkansarbete som bidragit till samhällsförändring. Rättigheterna för personer med funktionsnedsättning har stärkts.

Med begreppet funktionsrätt tar vi nästa steg framåt i vårt eget förhållningssätt men också i det allmänna samtalet– från fokus på funktionsnedsättning till en starkare betoning av alla människors rätt till ett fungerande samhälle. Det är här vi har vår grund - i mänskliga rättigheter och i funktionrättskonventionen. Funktionsrätten är också en viktig del av en hållbar utveckling, som det uttrycks i FN:s Agenda 2030. Ett samhälle som är universellt utformat inkluderar alla människor - ett samhälle för alla.

Vi startar vår kongressvecka med en länskonferens den 16 maj.

Därefter inleds kongressen med en öppen seminariedag den 17 maj, där vi och våra medlemsförbund vill föra en bred dialog med övriga funktionsrättsrörelsen, beslutsfattare, länsorganisationer, samarbetspartners och andra intresserade kring centrala funktionsrättsfrågor, frågor som är avgörande för framtiden.

Den 18 maj genomförs kongressförhandlingar.

Veckan avslutas den 19 maj med att fira en 75-åring och samtidigt välkomna Funktionsrätt Sverige som är vårt nya namn!

Välkommen att delta i samtalet om nya utmaningar, vårt kommande påverkansarbete och funktionsrättens framtida roll!

Följ och stötta oss på sociala medier #funktionsratt 

Välkommen med din anmälan!

 

Program - Öppen seminariedag onsdag 17 maj  

 9.00–10.00      Kaffe och registrering, Quality Winn Hotel, Haninge

10.00–10.20    Kongressöppning: Stig Nyman, ordförande

Introduktion seminarier: Mikael Klein, Intressepolitisk chef

10.30–11.20    Parallella seminarier:

Ingen ska lämnas utanför Agenda 2030 
Agenda 2030 för hållbar utveckling ska genomföras över hela världen. De nya globala målen rör till exempel hälsa, utbildning, arbete, demokrati, upphandling, inkluderande städer och transporter samt ekonomi. Alltså det vi jobbar med i funktionsrätts­rörelsen. Sverige ligger bra till när det gäller mål om miljö, tillväxt och jämställdhet, men det finns utmaningar som rör inkludering. Vad betyder Agenda 2030 för Funktionsrätt Sverige?

Medverkande:

Tiina Nummi-Södergren, Generalsekreterare, My Right

Gabriel Werner, Agenda 2030, SKL 

Ines Uusmann, Handikappförbunden

Rätten till ett gott liv – funktionsrätt även för de som aldrig kan arbeta?
För personer med funktions­nedsättningar som inte kan arbeta, ska socialförsäk­ringen ge en långvarig, ibland livslång, god försörjning. Den som aldrig haft en arbetsinkomst får aktivitets- eller sjukersättning (tidigare förtidspension) på den så kallade garantinivån, som maximalt i livet når 8 900 kr i månaden före skatt. Inkomstklyftorna har ökat kraftigt eftersom garantinivån inte följer den allmänna löneutvecklingen. Många har dessutom fler utgifter på grund av sin funktionsnedsättning än vad andra har och försörjs i praktiken av sina anhöriga.

Medverkande:

Jimmie Trevett, Ordförande, RSMH 

Mats Jansson, Ombudsman, Autism & Aspergerförbundet

11.30–12.20    Parallella seminarier:

Konventionen som murbräcka 
Genom att ratificera FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Funktionsrättskonventionen) har Sverige förbundit sig att följa den. Men det återstår en hel del arbete innan rättigheterna är implementerade. Hur kan funktionsrättsrörelsen använda konventionen som murbräcka för att åstadkomma verklig förändring?

Från snack till verkstad är ett arvsfondsprojekt som syftar till att stärka användningen av Funktionsrättskonventionen i Sverige. 
Projektet engagerar sig bland annat i rättsfall för att försöka få svenska domstolar att tolka svensk rätt utifrån Funktionsrättskonventionen.

Patientens funktionsrätt i vården - vilka hinder finns för en framgångsrik läkemedelsbehandling? 
Den fulla nyttan av ett läkemedel uppnås först när det har intagits på rätt sätt. För att uppnå detta måste stegen i läkemedelskedjan hänga ihop. Utgångspunkten för vårdens arbetssätt måste vara patientens behov och förutsättningar för att genomföra behandlingen. Vilka behov har patienten? Och hur kan de olika professionerna hjälpa till att uppfylla dessa?  NEPI (Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi) har drivit ett projekt med syfte att identifiera hinder för en framgångsrik läkemedelsbehandling.

Medverkande:

Andreas Furängen, Projektledare, NEPI – Nätverket för läkemedelsepidemiologi

12.30–13.20    Lunch

13.30–14.20    Parallella seminarier:

Hur kan funktionsrättsrörelsen vinna tillbaka frågan om LSS?
När LSS infördes 1994 innebar lagen en stor frihetsreform för många personer med funktionsnedsättning. Sedan dess har flera av lagens rättigheter begränsats och den pågående statliga utredningen har ett starkt fokus på att begränsa kostnader. Den allmänna debatten handlar mest om fusk och ”skenande kostnader”. Centrala principer i lagen om den enskildes självbestämmande och att kunna leva som andra verkar inte vara givna längre. Hur hamnade vi här? Har funktionsrättsrörelsen misslyckats med att försvara och förklara vikten av LSS?

Medverkande

Susanne Berg, veteran inom funktionshindersrörelsen 

Maria Lundqvist-Brömster, Ordförande Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft 

Pelle Kölhed, Vice Ordförande, Handikappförbunden

DATE lärmaterial – om tillgängliga lärmiljöer 
Hur gör vi barn och elever delaktiga i ett likabehandlingsarbete som rör tillgänglighet? Hur kan förskola och skola aktivt verka för allas funktionsrätt? Hur skapar vi tillgängliga lärmiljöer? DATE lärmaterial till målgrupperna förskolan, grundskolan och gymnasiet ger pedagoger, barn och elever ett praktiskt verktyg för ökad förståelse, medvetenhet och handling.

Medverkande:

Lena Hammar, Nationell samordnare för tillgänglighet, Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM)

Sophie Casson Lindbäck, Undervisningsråd, projektledare för rapporten ”Tillgängliga lärmiljöer”, Skolverket

Linus Forsberg, Ordf. i Riksorganisationen Unga med Synnedsättning

Maritha Sedvallson, Specialpedagog och ordf. i Astma och allergiförbundet

Karin Kjellberg och Caroline Hammar, Projektet DATE Nya målgrupper

14.30–15.20    Parallella seminarier:

Jag har nåt – men jag vet inte vad
Barn har rätt att veta om sin funktionsnedsättning. Barn ska inte behöva ta ansvar för vuxnas oro. Hur ska barn annars göra sin röst hörd, och under livet hävda sin funktionsrätt? Projektet Det outsagda mellan barn och föräldrar har gjort 160 intervjuer med barn, syskon, föräldrar och mor- och farföräldrar. Vi berättar om det som förblir outsagt, eller opratat, i familjerna. Vi premiärvisar webbplatsen vi byggt utifrån resultaten i projektet.

Medverkande:

Lena Nyblom Malmberg, Projektmedarbetare Det outsagda – mellan barn och föräldrar

Erika Wermeling, Projektmedarbetare Det outsagda – mellan barn och föräldrar

Alla vinner när vi är med och sätter standard
Varje dag stöter många av oss på hinder. Till exempel i skolan, på jobbet, i kollektivtrafik och i möten med det offentliga inom vård och omsorg. Många av de saker och tjänster vi möter i vardagen är resultat av upphandlingar och standarder. Ett sätt att stärka förutsättningar för funktionsrätt i samhället är att vara med och sätta standard. De senaste åren har funktionsrättsorganisationer i ökad grad gått in i bland annat standardisering som rör IT, LSS och upphandling. I seminariet diskuterar vi nyttan att verka i nya nätverk som påverkar vår vardag.

Medverkande:

Daniel Forslund, Innovationslandstingsråd, Stockholms Läns Landsting

Hans von Axelson, Utredare, Myndigheten för Delaktighet

Eva Hedberg, Projektledare, Dyslexiförbundet

Ines Uusmann, Vice ordförande, Handikappförbunden

15.30–16.00    Kaffepaus

16.00 -16.30    Avslut: Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson