Handikappförbunden - en samlande aktör!

Ordföranden och representanter för medlemsförbunden kongress 2015

Handikappförbundens vision om ett samhälle för alla definieras i Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

I konventionen tydliggörs vilket ansvar som staten har inom en rad olika samhällsområden, för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor.

Samlad kraft 
Vi, Handikappförbunden, är ett stort antal funktionshindersförbund som slutit oss samman för att agera i samlad kraft.

Politisk
Vi ser samhället ur ett helhetsperspektiv. Vår uppgift är att förändra samhället. Vi gör det genom att både belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Sverige och agerar aktivt för att åstadkomma samhällsförändringar som inkluderar alla människor.

Kompetens
Vi är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vi använder kompetensen till att konstruktivt medverka till samhällsförbättringar.

Oberoende
Vi styrs inte av något annat än vår vision om ett samhälle för alla. Vårt oberoende ger oss trovärdighet och en unik samhällsroll att fylla som inte kan göras av andra samhällsaktörer.

Medborgarrätt
Vi har ett mandat från Förenta Nationerna att bevaka att en stor del av befolkningen - flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning - tillerkänns sina mänskliga rättigheter fullt ut.

Lättläst 

Informationsbroschyr Vi är Handikappförbunden, pdf

Läs hela deklarationen om organisationens MR-grund som togs på kongressen 2011.pdf

Verksamhetsberättelse för 2015

Bilaga till verksamhetsberättelsen 2015