Prioriterade samråd

Handikappförbunden har en mängd representationsuppdrag i olika myndigheter, utredningar, arbetsgrupper med mera. Alla representanter utses av styrelsen efter nomineringar från medlemsförbunden.

I syfte att få ett större fokus på de representationsuppdrag som är strategiskt mest viktiga, har styrelsen beslutat att förstärka samråden inom ett mindre antal myndigheter inom respektive prioriteringsområde.

Det övergripande samrådet sker med regeringens funktionshindersdelegation.

Ett samhälle för alla

 • Boverkets samrådsgrupp
 • Trafikverkets Tillgänglighetsråd, RTAS
 • Konsumentverkets funktionshindersråd
 • Domstolsverket och Rikspolisstyrelsen

Rätten till försörjning

 • Arbetsmiljöverkets sektorssamråd 
 • Försäkringskassans funktionshindersråd
 • RAR, Rådet för arbetslivsinriktad rehabilitering hos Arbetsförmedlingen
 • Arbetsförmedlingens samarbetsråd

Jämlik hälsa

 • Socialstyrelsens rådgivande nämnd för funktionshindersfrågor
 • Patientrådet vid Myndigheten för vårdanalys  

Förstärkt samhällsstöd med fokus på barn, familj, skola och LSS

 • Skolverkets samrådsgrupp
 • Specialpedagogiska skolmyndighetens Nationella intresseråd, NIR
 • Skolinspektionens samrådsgrupp

Här kan du hitta alla samråd och vilka som representerar Handikappförbunden i respektive samråd.