Rätt stöd till arbete

Tre kvinnor i en hästhage

Alltför många av funktionshindersrörelsens medlemmar och andra personer med funktionsnedsättning står utanför den reguljära arbetsmarknaden. Kommunala arbetsmarknadsinsatser, som Daglig verksamhet, leder i få fall till anställning. Handikappförbunden ville genom det treåriga projektet Rätt stöd till arbete fokusera på framgångsrika metoder, som även stärker och involverar arbetstagaren. Alla har nämligen rätt att påverka sin arbetssituation utifrån egna förutsättningar och önskemål.

Tillsammans med fem modellkommuner har vi genom projektet verkat för ökad delaktighet i kommunala arbetsmarknadsinsatser och sedan spridit de metoder som fungerar.

Målet var att alla som berörs ska känna till sina möjligheter att nå, få och behålla en anställning på den öppna arbetsmarknaden.
”Varje människa har rätt att genom arbete bidra till sin egen försörjning” /Handikappförbundens plattform för arbete.

”Konventionsstaterna erkänner rätten till arbete för personer med funktionsnedsättning på samma villkor som för andra. Det innefattar rätten att kunna förtjäna sitt uppehälle genom fritt valt eller antaget arbete på arbetsmarknaden och i en arbetsmiljö som är öppen, som främjar integration och är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.” Artikel 27:1 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Projektet avslutades i september 2014.

På bloggen rattstodtillarbete.wordpress.com kunde man följa projektet och aktuella händelser på arbetsmarknadsområdet för personer med funktionsnedsättning. Fortfarande är bloggen en viktig kunskapsbank att ösa ur. Länk till bloggen rattstodtillarbete.wordpress.com

aktuellt

Medlemsförbundens nyheter

Kalendarium

2017-05-16 klockan 11:00 - 17:00: Länskonferens 16 maj 2017
2017-05-17 klockan 09:00 - 16:00: Öppen kongressdag 17 maj
2017-05-18 klockan 09:00 - 16:00: Kongress 18 maj
2017-05-19 klockan 16:00 - 19:00: En 75-åring blir pånyttfödd!