Varför projektet?

Under utvecklingsarbetet med Handikappförbunden iakttogs följande behov:

  • Ökad satsning på personalens kompetens
  • Genomföra en bra generationsväxling
  • Ökad medvetenhet kring mångfald och likabehandling
  • Ökad kunskap om kompetensutveckling som strategiskt verktyg

Handikappförbunden startade därför  projektet med Europeiska Socialfonden som finansiär.

Vi satsade på ökad kompetens bland de anställda på förbunden för att sträka organisationerna och göra de anställda mer konkurenskraftiga på arbetsmarknaden.

Kompetensutvecklingen har varit eftersatt på många håll bland förbunden under flera år. Projektet genomför därför en stor satsning på att lyfta kompetensen brett hos förbunden.

Projektet erbjöd därför de anställda på förbunden utbildningar helt utan kostnad. Större delen av utbildningarna presenteras i en katalog som kom ut vid tre tillfällen under projekttiden.

Utöver de som fanns i katalogen erbjöd även projektet speciellt riktade utbildningar som till exempel uppdragsutbildningar, mentorsprogram, likabehandlingsutbildningar och utbildningar i det strategiska kompetensverktyget Comaea.

Många förbund står inför stora pensionsavgångar och därmed en generationsväxling.

I de undersökningar som gjorts före och under projektet har det visat med tydlighet att flera förbund står inför stora pensionsavgångar och därmed även generationsväxlingar.

Generationsväxlingen innebär att det finns ett flertal som behöver bli stärkta i sin kompetens när de ska ta över efter pensionsavgångar. Samtidigt är det många som går i pension och deras kompetensen ska vi ta vara på.

För att möta de behoven satsade projektet bland annat på mentorsprogram.

Under hösten 2010 arbetades det fram en likabehandlingsplan och en inkluderingspolicy för Handikappförbundens verksamhet.

Samtidigt erbjöds förbunden att lära sig mer om den nya lagstiftningen kring arbetsgivarens ansvar och att tillsammans med oss arbeta praktiskt med att ta fram planerna. Arbetet har gjorts i samarbete med antidiskrimineringsbyråer från Örebro och Uppsala.

Projektet erbjöd även riktade utbildningar i mångfald och diskriminering för att öka medvetenheten och kompetensen i området.

Arbetet med kompetensutveckling ser väldigt olika ut i de olika organisationerna. På många håll saknades det ett genomtänkt och strategiskt arbetssätt. Det här var en de viktigaste delarna i projektet då det handlar om hur vi ska kunna fortsätta vara en hållbar rörelse.

I projektet arbetade vi därför med att medvetandegöra framför allt cheferna på förbunden så att de framöver kan arbeta på ett mer strategiskt sätt. Vi tog också fram ett verktyg som underlättar detta arbete.

Det strategiska arbetssättet är till nytta för organisationerna, men även för den anställde. Organisationerna säkrar att de sitter på rätt kompetens på rätt ställe och har möjlighet att planera framtida behov. Den enskilde medarbetaren får möjlighet att planera sin kompetens och karriärsmöjligheter.