LSS ska utvecklas, inte avvecklas

Handikappförbunden har med anledning av översynen av den statliga assistansersättningen och LSS (Dir 2016:40), organiserat en arbetsgrupp bestående av representanter från våra medlemsförbund, som parallellt med den statliga översynen kommer att genomföra en parallell utredning och bedriva löpande rapportering av angelägna frågor som rör LSS.

Vi menar att kostnadsperspektivet, som dominerar den statliga utredningen behöver nyanseras och även kompletteras med andra viktiga perspektiv. I den allmänna debatten och i regeringens retorik presenteras mycket som fakta, som saknar evidens.Ambition är därför att också erbjuda det aktuella kunskapsläget kring hur LSS-lagen möjliggör för personer med funktionsnedsättningar att leva som andra i vårt samhälle. Vår ambition är att samla hela funktionsrättsrörelsen kring vår parallella utredning.

Ställningstaganden

Huvudmannaskap
Den första fråga som utretts är den om huvudmannaskap. Handikappförbunden utgångspunkt är att frågan om huvudmannaskap måste utgå från vad som bäst uppfyller LSS intentioner. Det saknas fortfarande en konsekvensanalys av de olika alternativen, vilket omöjliggör ett välgrundat ställningstagande.

Här kan du läsa vårt ställningstagande om huvudmannaskap.

Centrala begrepp

I direktiven till den statliga översynen av LSS står det att lagen är svårtolkad och man bör utreda om vissa begrepp därför behöver definieras tydligare.Handikappförbundens parallella utredning av LSS, invänder mot detta och menar att begreppen måste definieras av den enskilde som omfattas av lagens insatser.

Här kan du läsa vårt ställningstagande om centrala begrepp