Söndag 3 juli

panelen på seminariet söndag 3 juli.Har riksdagspartierna gett upp sina funktions-hinderpolitiska ambitioner?
Den politiska ambitionen om full delaktighet för personer med funktionsnedsättning får stå tillbaka för kostnadsdiskussioner och en försvagad välfärd.

Var femte medborgare har en funktions-nedsättning som påverkar den dagliga livsföringen. En del av befolkningen kommer alltid att bestå av personer med funktionsnedsättning, men inom många samhällsområden är det stora skillnader i levnadsvillkor jämfört med den övriga befolkningen. Under senare delen av 1900-talet genomfördes många reformer som syftade till att utjämna klyftorna. På 2000-talet har reformerna uteblivit och den politiska debatten handlar alltmer om kostnader och särlösningar än om mänskliga rättigheter och full delaktighet.

Medverkande:
Björn Häll Kellerman, ordförande Unga rörelsehindrade, Birgitta Andersson, HandikappHistoriska Föreningen, Micke Klein, Handikappförbunden, Bengt-Erik Johansson, ordförande Dyslexiförbundet.

"Det är dags att vi kliver upp på barrikaderna igen!"
Det säger Bengt-Erik Johansson. Var det bättre förr? På 60-talet var funktionshinderspolitik en färskvara med mycket entusiasm. Det fanns en rörelse som var positiv att jobba i. Det var politiken som drev frågorna framåt. Idag ser vi välviljans pyramid, det finns inga motsättningar och politiken har delegerat frågorna till myndigheterna.

Ord som ”utveckla” ”ge möjlighet” och ”grundläggande nivå” präglar de politiska programmen. Rättighetsperspektivet har inte slagit igenom trots att FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning är ratificerad av Sverige. Det finns en historielöshet hos dagens politiker, hur såg det ut för några decennier sen?
"Det är politiken som ska sätta målen och sen ska myndigheterna utföra", säger Birgitta.

"Vi kan se att inom andra områden, till exempel utvecklingen av barnomsorgen, har utvecklingen gick väldigt snabbt. De som utredde frågan hade behovet och var själva berörda, det är ett viktigt perspektiv",  fortsätter Birgitta.

Björn Häll Kellerman har varit engagerad i politiken men valt att lämna den. Finns det något exempel på intressepolitisk aktivitet som engagerat politiker på senare tid?
"Torsdagsaktionen, när funktionshindersrörelsen demonstrerade varje torsdag utanför Rosenbad, inför regeringens veckosammanträden, har påverkat".

Vi har nu en diskrimineringslag men saknar fortfarande de förstärkningar som vår regering lovat.

I veckan kom två rapporter från Myndigheten för delaktighet. Den ena är en utvärdering av tidigare funktionshindersstrategi och den andra ett förslag för framtiden. Tillgänglighet, individuellt stöd självbestämmande och diskriminering är några av tyngdpunkterna.
"Rapporterna kan vara underlag för nya diskussioner, men det behövs en politisk respekt för rättigheter formulerade av FN. Det får inte resultera i politiskt tyckande, en oberoende granskning behövs", säger Micke.

Hur ska vi inom funktionshindersrörelsen jobba vidare?
"Bli politiker, stå på barrikaderna och samarbeta för att få upp mänskliga rättigheter högre på politiska dagordningen", sammanfattar Mia den avslutande dialogen.

 

Anna-Lena Sörensson, Socialdemokraterna och Micke Klein, Handikappförbunden.Vilka ambitioner har Socialdemokraterna med funktionshinders-politiken?
Anna-Lena Sörensson (S), vice ordförande i Socialutskottet i samtal med Micke Klein, Handikappförbunden.

Stefan Löfven hade höga ambitioner i regeringsförklaringen, hur tycker du att regeringen levt upp till de ambitionerna? Han kunde gjort mer, men vi har varit upptagna av flyktingkrisen. Vi har höga ambitioner, en ny strategi är på gång.

Vad vill du se i den nya strategin? En strategi som innebär att funktionshindersfrågorna är inkluderade inom alla samhällsområden.

Handikappförbunden prioriterar frågan om universell utformning, det vill säga en  inkluderande samhällsplanering. Ser du att universell utformning är en möjlig väg? Ja det gör jag, vad som måste till är ett förhållningssätt och förändrad attityd. Det är fortfarande lite mycket välgörenhet, man tycker att man gjort tillräckligt om man byggt en ramp.

Hur har (S) agerat i socialutskottet? Hur mycket kan ni påverka regeringen? Vi kräver att få vara med tidigt och ha synpunkter på budgetdirektiv och utredningsdirektiv till exempel.

Vad har ni drivit på? Utredningen om Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen till exempel, där har vi drivit på att funktionshindersrörelsen ska vara delaktig.

Det finns stark kritik kring direktiven , har finansministern för stort inflytande?  Det tycker alla, finansen måste hålla ramarna. Jag håller med om att det vi vill betona, att säkra och förbättra, har blivit för osynligt. Fokuset har hamnat på det ekonomiska.

Hur kan (S) riksdagsgrupp skapa bredare samarbeten? Har ni hittat någon frände? Ja absolut men vill inte nämna partier, vi har många vänner bland andra politiker. Inom LSS skulle jag vilja se en bred överenskommelse.

Vad ska (S) gå till val i nästa gång? Universell utformning är en stor och viktig fråga! 

Har du ett sista medskick till oss? Fortsätt vara samhällsaktör och gå själva in i politiken!

 

Anders W Jonsson, Centerpartiet och Micke Klein, Handikappförbunden.Vilka ambitioner har Centerpartiet med funktionshinders-politiken?
Anders W Jonsson (C) vise partiledare i samtal med Micke Klein, Handikappförbunden.

Hur ser era ambitioner ut, vilka är de viktigaste frågorna? Rätten till jobb och sysselsättning. Utvecklingen går åt fel håll. Rätten till självbestämmande är en stor och viktig fråga. 

Ni har föreslagit en höjning av lönebidraget. Det är efterlängtat, hur går ni vidare med det? Det är en budgetfråga, vi håller på att få en klyfta, mellan de som har jobb och de som inte har.

Vad har sittande regering åstadkommit hittills? Jag är orolig för att regeringens föreslagna sjukskatt (arbetsgivarnas ökade ekonomiska ansvar vid sjukskrivningar) kommer höja tröskeln in på arbetsmarknaden. Vi behöver sänka trösklarna så att fler får sysselsättning.

Vad gjorde ni för att öka sysselsättningen? 2008-12 skedde en liten ökning. För lite, men dock. Att finnas i ett socialt sammanhang är viktigt och alla som kan jobba ska jobba. Vi vill ha sysselsättningsgaranti, det man kan göra måste göras. Den föreslagna sjukskatten kommer inte minska sjukskrivningarna, det är redan idag dyrt med arbetstagare som är mycket sjuka.

Vad vill ni se för resultat med LSS-utredningen? Den här regeringen har startat krig mot assistansreformen. Det är en rättighetslagstiftning så det har ingenting med anslag att göra. Assistansen ska kosta vad den behöver kosta. Vi är inte nöjda med direktiven, om jag fick bestämma skulle jag lägga ner utredningen.

Universell utformning, är en av Handikappförbundens prioriterade områden. Har (C) diskuterat det, är begreppet bekant? Jag är inte beredd att göra det till lag. Kostnaden för åtgärder är för stor det måste vägas med sunt förnuft. Det får inte vara viktigare med rampens lutning än att Jocke har jobb.

Vad kommer (C) gå till val på? Vi levererar förslag,  det handlar om jobb och individens rätt att bestämma.