Verksamhet

Intervju under Almedalsveckan

Allt vi gör syftar till att förbättra villkoren för människor med funktionsnedsättning. I dialogen med beslutsfattare, massmedia och andra samhällsaktörer är vi en samlad röst för våra medlemsförbund.

Vårt intressepolitiska arbete grundar sig på genomförandet av mänskliga rättigheter. Utgångspunkter är framför allt FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vi inbjuds ofta att lämna synpunkter på lagförslag och andra politiska reformer. Hos många myndigheter sitter vi med i referensgrupper för att dela med oss av vår kunskap. Där kan vi påvisa problem som inte alltid är synliga för andra.Vi agerar också aktivt och uthålligt för att våra frågor inte ska hamna i skymundan i den politiska diskussionen.

Vår verksamhet består av att påverka politiskt och att utveckla samarbetsformerna inom funktionshindersrörelsen.

Verksamhetsplan 2016

Tidigare verksamhetsplaner