Pressmeddelanden från Handikappförbunden

Pressmeddelanden

 2018-01-09 15:56: "Regeringen lyssnar till Funktionsrätt Sveriges kritik"
Regeringen beslutade igår om en lagrådsremiss med förslag på ändringar gällande personlig assistans. Det är positivt att regeringen lyssnat på flera av Funktionsrätt Sveriges synpunkter på det ursprungliga förslaget. Men det finns fortfarande mycket att göra om regeringen menar allvar med sina föresatser att uppfylla intentionerna i LSS.
 2017-12-21 10:41: "​Kommunen drog in Kristoffers kontaktperson efter 21 år – Nu tas fallet upp i kammarrätten"
Kristoffer, som bor i en gruppbostad och arbetar på daglig verksamhet, har haft kontaktperson i 21 år. Men plötsligt avslutades insatsen av Kungsholmens stadsdelsnämnd i Stockholm, trots att ingenting väsentligt har ändrats i Kristoffers situation. Efter att förvaltningsrätten gått på stadsdelsnämndens linje kommer nu fallet att avgöras i kammarrätten.
 2017-12-20 14:39: "Permanenta stoppet för tvåårsomprövning av personlig assistans"
Funktionsrätt Sverige är positiva till regeringens förslag om personlig assistans. ”Det är en självklarhet att personlig assistans beviljas för väntetid och beredskap samt för tiden mellan insatser vid olika aktiviteter utanför hemmet”, säger Mikael Klein, intressepolitisk chef på Funktionsrätt Sverige. ”Vi tycker också att stoppet för tvåårsomprövning bör permanentas.”
 2017-12-13 14:23: "Regeringen måste lyssna på Socialstyrelsens varning"
Funktionsrätt Sverige kommenterar Socialstyrelsens utredning kring personlig assistans."Socialstyrelsen är tydlig i sina resultat och varnar för utvecklingen", säger Mikael Klein, intressepolitisk chef på Funktionsrätt Sverige. Nu hoppas vi att regeringen tar detta på allvar och gör nödvändiga lagändringar som innebär att barn och familjer i fortsättningen får sina rättigheter tillgodosedda”
 2017-12-13 10:06: "​Genombrott för Europakonventionen i LSS-fall - Kammarrätten ändrade dom"
Lekebergs kommun ville tvinga Anders, 42 år, att flytta från boendet på Sanna Gård, trots att han själv vill bo kvar. Nu meddelar Kammarrätten i Göteborg att Anders ska få bo kvar, eftersom kommunens beslut om att flytta Anders bryter mot LSS.
 2017-11-27 16:09: "Våra medlemsförbund avgör ordförandefrågan"
Funktionsrätt Sveriges styrelse kommer därför att träffas inom två veckor för att fatta beslut om att sammankalla medlemsförbundens ordföranden till ett möte i januari. Då ska frågan om förtroende och förtroendeposter diskuteras.
 2017-11-16 15:43: "Den grundläggande lärarutbildningen behöver också förstärkas"
​Funktionsrätt Sverige tycker att en skola och en lärmiljö som fungerar för elever med olika funktionsnedsättningar gynnar alla barn. "Därför är vi positiva till regeringens förslag om nya krav på kunskaper för speciallärar- och specialpedagogexamen", säger Lars Ohly, Funktionsrätt Sverige. "Vi ser nu fram emot ökade krav också på den grundläggande lärarutbildningen och rektorsutbildningen."
 2017-11-15 16:49: "Efterlängtad reformering av socialförsäkringen"
​Funktionsrätt Sverige är positiva till regeringens förslag om att de nuvarande socialförsäkrings­förmånerna handikappersättning och vårdbidrag reformeras. ”Det är hög tid att reformera stöden”, säger Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige. ”Dagens system är föråldrat och inkonsekvent, det måste vara individens behov som ligger till grund för ersättningen.”
 2017-11-14 14:59: "Bra att regeringen fryser omprövningar av personlig assistans - men funktionshinderrörelsen är inte nöjda"
Den samlade funktionshinderrörelsen är positiva till Åsa Regnérs besked idag om att man fryser Försäkringskassans omprövningar av personlig assistans. ”Beskedet innebär en stor lättnad för många, kommenterar Lars Ohly, Funktionsrätt Sverige. "Men situationen är densamma för de rättighetsbärare som dagligen får avslag, eller redan har fått avslag på sina ansökningar av personlig assistans."
 2017-11-09 12:25: "Viktig och välkommen ändring i diskrimineringslagen"
Funktionsrätt Sverige tar med glädje emot riksdagens beslut att även företag inom varu- och tjänstesektorn med färre än tio anställda ska omfattas av kraven på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. ”Nu öppnas äntligen dörren till många av de bolag vi dagligen möter i vår vardag”, kommenterar Lars Ohly Riksdagens beslut.
 2017-11-06 17:56: "Lagändring är goda nyheter, men den måste påskyndas"
”Det är mycket efterlängtade nyheter att regeringen nu agerar och föreslår en lagändring av LSS”, säger Lars Ohly ordförande i Funktionsrätt Sverige. Under eftermiddagen idag meddelade ansvarigt statsråd Åsa Regnér att regeringen nu planerar en lagändring av LSS. En ändring som beräknas träda i kraft under våren.
 2017-11-06 15:42: "Barn vill prata om sin funktionsnedsättning"
​Barn med funktionsnedsättning vill prata om sin funktionsnedsättning, om hur de mår och hur det är att vara beroende av andra. Men det är inte alltid som vuxna förmår att lyssna. Webbplatsen opratat.se är ett nylanserat verktyg som gör det lättare för barn och vuxna att prata med varandra.
 2017-10-30 09:43: "Regeringen måste ta bladet från munnen när det gäller personlig assistans"
Den 20 oktober skrev Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler ett alarmerande brev till regeringen. Skälet till oron är en ny dom (2017 ref 27) i Högsta förvaltningsdomstolen gällande rätten till personlig assistans. Domen kommer enligt FK att få ”svåröverskådliga konsekvenser för stat, kommun och enskilda”. Nu kräver Funktionsrätt Sverige att regeringen tar bladet från munnen,
 2017-10-11 09:51: "Avgörande skolförslag riskerar nedröstning – stöd förslaget om åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik"
Funktionsrätt Sverige och flera av våra medlemsförbund känner stor oro inför de reservationer som uttryckts från alliansens håll inför regeringens förslag om en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik. Mot bakgrund av de fakta som visar att många elever idag går ut skolan utan godkända betyg i dessa ämnen, vore det djupt olyckligt om förslaget stoppades.
 2017-09-13 10:32: "Bra men otillräckliga förstärkningar i socialförsäkringen"
Regeringen säger att när Sveriges ekonomi går som tåget ska alla få del av framgången. Funktionsrätt Sverige håller med. Men då räcker det inte med de marginella förstärkningar i socialförsäkringen som regeringen nu föreslår.
 2017-09-06 08:40: "Äntligen höjs lönebidraget till en värdig nivå"
Igår gick regeringen ut och gav besked om nya efterlängtade förstärkningar inom arbetsmarknad. ”Efter många års envist arbete från Funktionsrätt Sveriges sida lyssnar regeringen äntligen och höjer lönebidraget till personer med funktionsnedsättning till en värdig nivå”, säger Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige.
 2017-08-24 16:31: "Funktionsrätt Sverige välkomnar skärpning av diskrimineringslagen"
Funktionsrätt Sverige har arbetat hårt för detta och är därför mycket glada över regeringens besked idag om en skärpning av förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Vi menar dock att denna förändring inte räcker för att leva upp till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förbudet mot diskriminering måste omfatta hela samhället.
 2017-08-21 11:38: "Ny sommarskola ska öka intresset för Funktionsrättskonventionen"
Den 23-25 augusti kommer studenter, doktorander och forskare från hela landet att samlas på Värmdö för att fördjupa sina kunskaper om FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Studenter och akademiker som själva har funktionsnedsättning är en prioriterad målgrupp för sommarskolan, som arrangeras för allra första gången i Sverige.
 2017-08-16 14:55: "Läsa-skriva-räkna garantin handlar om alla elevers funktionsrätt"
Funktionsrätt Sverige odelat positiva till regeringens förslag idag om att införa en läsa-skriva-räkna garanti i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, sameskolan och specialskolan. Vi tror dock att åtgärdsgarantin, tillsammans med andra insatser i samma riktning, kräver förändringar i både grundläggande lärarutbildning och rektorsutbildning.