Kort om Handikappförbunden

Handikappförbunden består av de flesta rikstäckande funktionshindersorganisationerna i Sverige med sammanlagt cirka 400 000 medlemmar. Det är i våra 39 medlemsförbund den mest angelägna kunskapen finns – den egna erfarenheten. Vår uppgift är att påverka och förändra samhället så det blir tillgängligt för alla. Det gör vi genom politiskt påverkansarbete. Handikappförbunden är partipolitiskt och religiöst obundet.

Var femte person i Sverige har en funktionsnedsättning som påverkar det dagliga livet. Ett funktionshinder uppstår i mötet mellan individen och samhället. Det kan handla om svårtillgänglig information, trappor och trösklar, och inte minst attityder som stänger ute människor. Konsekvensen blir att kvinnor och män med funktionsnedsättning inte alltid får ta del av sina grundläggande mänskliga rättigheter.

Handikappförbundens vision är ett samhälle för alla. Ett samhälle där alla har lika förutsättningar och är fullt delaktiga oavsett funktionsförmåga. De flesta samhällsfrågor påverkar kvinnor, män, flickor och pojkar med funktionsnedsättning och det är mycket vi tycker behöver göras för att skapa lika villkor för alla.

Visionen definieras i Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. I konventionen tydliggörs vilket ansvar som staten har inom en rad olika samhällsområden, för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället på vilka villkor.

Människor med olika funktionsnedsättningar har helt olika behov och förutsättningar. Likaså är behov och förutsättningar olika för kvinnor och män med funktionsnedsättning. Därför måste de politiska lösningarna bli olika för att passa alla. Våra medlemsförbund har fördjupad kunskap om de specifika villkoren för sina medlemmar.

Vi inbjuds ofta att lämna synpunkter på lagförslag och andra politiska reformer. I dialogen med beslutsfattare, massmedia och andra samhällsaktörer är vi en samlad röst för våra medlemsförbund. Hos många myndigheter sitter vi med i referensgrupper för att dela med oss av vår kunskap. Där kan vi påvisa problem som inte alltid är synliga för andra. Vi agerar också aktivt och uthålligt för att våra frågor inte ska hamna i skymundan i den politiska diskussionen.

Länk till inkomna remisser