Sök pengar

Ung kvinna tittar i kikare

Forskare och andra aktörer kan söka pengar från en mängd olika instanser. Utöver de stora statliga forskningsfinansiärerna så finns det fonder och stiftelser. Pengarna kan användas för projekt, nätverk, tjänster och olika former av funktionshinderforskning. Vissa fonder och stiftelser ger bara pengar till forskare, men ibland kan också andra få finansiering.

Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond

Finansierar vetenskaplig forskning om allergiska sjukdomar. Stödjer speciellt forskning som sätter individen i centrum och har som inriktning att höja livskvaliteten för människor med allergiska sjukdomar. Att locka unga forskare till allergiforskningen är också viktigt för framtiden. Fonden har delat ut mer än 100 miljoner kronor till angelägen allergiforskning.

www.astmaoallergiforbundet.se/

Dyslexistiftelsen

Stödjer forskningen inom dyslexi. Istället för att som bilden ser ut idag- med forskningen uppdelad mellan olika ämnesområden – vill de få till stånd en samordning av forskningsområdet. 

http://dyslexistiftelsen.se/

Epilepsifonden

Bildades 1994 med syfte att främja och påskynda den vetenskapliga forskningen om epilepsi för att bl a hitta en bättre skräddarsydd behandling efter individens behov.

http://epilepsi.se/Epilepsifonden.html

FUB:s stiftelse ala

Stiftelsen ala i Stockholm är den äldsta forskningsmiljön som byggts upp särskilt för handikappforskning. Den grundades år 1964 av Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, FUB, som fortfarande är stiftelsens huvudman. Forskningen vid ala rör utvecklingsstörning och bedrivs i nära samarbete med fältet.

Ala lägger stor vikt vid att dokumentera sin forskning så att den blir tillgänglig för föräldrar och personal. Man arbetar också med material som vänder sig till personer med utvecklingsstörning. Namnet ala står för anpassning till liv och arbete. Sedan 2006 bedrivs ingen egen forskning inom stiftelsen. Istället samverkar ALA med forskare vid olika universitet och högskolor i utvecklingsprojekt.

www.ala.fub.se

Hjärt- och lungfonden

Hjärt-Lungfonden stöder kliniskt inriktad forskning samt preventionsinriktade undersökningar inom områdena hjärt-, kärl- och lungsjukdomar samt tuberkulos.

https://www3.hjart-lungfonden.se/

Jerringfonden

Jerringfonden delar ut medel i form av anslag och stipendier till personer eller verksamheter inom vård, omsorg eller utbildning. Du kan ansöka om aktivitetsbidrag, forskningsanslag, forskningsstipendier, fortbildningsstipendier och lärresor

http://jerringfonden.org/

Jimmy Dahlstens fond

Jimmy Dahlstens Fond vill hjälpa entreprenörer och visionärer att förverkliga idéer som skapar nya möjligheter för personer med nedsatt rörlighet. Målet är att stödja projekt som kan hjälpa många människor till en bättre livskvalitet. Fonden skiljer sig från de flesta andra finansieringsmetoder för innovatörer genom att det inte finns krav på återbetalning eller ägande. Fonden administreras av hjälpmedelsföretaget Etac men projekten utses av en fristående jury. Utöver att ge medel till hjälpmedelsinnovationer stödjer fonden kunskapsprojekt och projekt som rör engagemang för rörelsehindrade. Jimmy Dahlstens fond delar årligen ut upp till två miljoner kronor.

http://www.jimmydahlstensfond.se/

Kungaparets Bröllopsfond

Fonden tillkom år 1976 på initiativ av kungaparet i samband med trolovningen. Gåvor i samband med trolovning, lysning och vigsel blev fondens startkapital. Fonden stödjer forskning och utveckling inom området sport och idrott för ungdom med funktionshinder.

Kungaparets bröllopsfond

Norrbacka-Eugeniastiftelsen

Bidrag ges till forskning, utvecklingsarbete och försöksverksamhet som tar sikte på att underlätta situationen för personer med rörelsenedsättning. Praktiskt inriktade och tvärvetenskapliga projekt välkomnas. Bidrag ges endast till grundforskning.

www.norrbacka-eugenia.se/

Riksbanken Jubileumsfond

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har målet att främja och stödja vetenskaplig forskning. Riksdagen godkände år 1962 en donation från Sveriges riksbank inför bankens 300-årsjubileum år 1968. Den årliga avkastningen av Jubileumsdonationen skulle användas till att främja forskning med anknytning till Sverige.

Aktuella områden där RJ stödjer forskning är förmodernitet (historia) och offentlig ekonomi, styrformer och ledarskap. Ett annat är civilsamhället som alltså handlar om den ideella sektorn och de svenska folkrörelserna.

www.rj.se

Reumatikerfonden

Reumatikerförbundet delar genom Reumatikerfonden ut medel till forskning som är bra för reumatiker. För att fördela forskningsanslagen finns en vetenskaplig nämnd som granskar ansökningar och lämnar förslag på hur medlen ska fördelas. Reumatikerförbundet informerar sina medlemmar om vad som sker inom forskningsvärlden. Det sker främst genom Reumatikertidningen och även dess forskningsbilaga som utkommer varje år.

https://reumatikerforbundet.org/forskning-1/

Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade

Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade, KMA, har till huvudsakligt ändamål att lämna hjälp till behövande synskadade i Sverige och att understödja vetenskaplig forskning rörande synskador.

Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd

Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond

Stiftelsen arbetar med fyra huvudändamål för bidragsgivningen: enskilda personer, handikapporganisationer, forskning, utvecklingsarbete och försöksverksamhet och doktorandanslag. Bidrag ges inte till sådan verksamhet som ska bekostas av stat, landsting och kommun.
Stödet till forskning, utvecklingsarbete och försöksverksamhet tar sikte på projekt som ger ökade kunskaper inom områden som rör barn och ungdomar med olika typer av funktionshinder. Praktiskt inriktade och tvärvetenskapliga projekt välkomnas.

Doktorandanslag finns sedan 2002, annonseras ut i särskild ordning och omfattar ett fyraårigt doktorandanslag motsvarande två års utbildningsbidrag och två års doktorandtjänst.

www.sunnerdahls-handikappfond.se/

Stringerfonden

Stödjer forskningsarbete inom området hörsel, hörselskador och hörselskadade människors rehabilitering. De har också ett resurscenter; Villa Forum Auditum i Kroatien och erbjuder vistelsestipendier dit. Tvärvetenskap premieras

http://stingerfonden.org/