Projektet Från forskningsobjekt till medaktör

Man och kvinnar pratar med varandra, foto: E Nydahl

Från forskningsobjekt till medaktör drevs som ett projekt inom Handikappförbunden åren 2008 till 2011 med finansiering från Allmänna arvsfonden. Under projektet byggdes många kontakter mellan handikapprörelsen och forskarvärlden upp.

Ett av målen var att Handikappförbunden skulle bli en aktiv och kunnig samverkanspart i forskningsfrågor. Detta uppnåddes genom seminarier och utbildningar som genomfördes tillsammans med forskare. Viktigt var att inspirera fler personer med funktionsnedsättningar att ägna sig åt forskning.

En genomtänkt syn på delaktighet och brukarmedverkan utvecklades genom dialogseminarier. En checklista för delaktighet i forskning togs fram till den inspirationsbok som projektet producerade. Projektet har samverkat kring universitetskurser om medaktörskap och även genomfört en uppdragsutbildning för framtida forskare (doktorander).

Kurs för medaktörer på Malmö högskola
Kvinna och man promenerar på mindre väg

På Malmö högskola startades en kurs för att utbilda "medaktörer". Kuren vände sig till personer som inte visste så mycket om forskning. Syftet var att ge grundläggande kunskap om vad forskning går ut på och hur man kan bidra som medaktörer. Den gav en förberedelse att agera som idégivare, resultatspridare eller informant.

Utbildning i brukarmedverkan för forskare

Men forskarna själva behövde också lära sig mer om hur man i sin forskning kan samverka med personer med funktionsnedsättning. Med sådan delaktighet finns många fördelar, men också fallgropar och dilemman vad gäller trovärdighet och lojalitet. Tillsammans med Örebro universitet och Högskolan i Halmstad erbjöds därför kursen Brukarmedverkan i handikapprelaterad forskning och utvecklingsarbete under våren 2011. Den vände sig till dem som gick forskarutbildning inom ämnen där brukarmedverkan kunde vara aktuell. Professorerna Berth Danermark och Magnus Tideman ledde kursen.

Idéer till framtida forskning

För att få fram handikapprörelsens behov av forskning anordnades idécirklar runtom i landet. Genom dessa producerades 72 skisser till framtida forskning. Internt inom Handikappförbunden utarbetades en ny plattform för forskningsfrågor.

Här kan du läsa mer:

Från forskningsobjekt till medaktör - en bok om samarbete mellan forskare och dem forskningen berör
Inspirationsbok. I boken intervjuas tio forskare som på olika sätt har arbetat med brukarmedverkan och delaktighetsforskning. Lika många icke-forskare – medaktörer i forskning eller forskningsengagerade personer i handikapprörelsen – intervjuas om sina erfarenheter av att samverka med forskningen.
Boken kan också beställas i Daisy-format, kontakta Emil Erdtman per e-post.

Studiematerial för idécirklar, pdf
Forskningen behöver få nya idéer från de samhällsmedborgare som lever med olika funktionsnedsättningar, och dessa kan tas fram i studiecirklar. Materialet togs fram av projektet Från forskningsobjekt till medaktör, som också genomförde idécirklar där nya idéer till relevanta forskningsfrågor växte fram.

Idéer till framtida forskning, pdf
För forskare. Detta material innehåller förslag på viktig forskning, som tagits fram av personer med olika funktionsnedsättningar utifrån egna livs­erfarenheter. Detta är resultatet av de idéecirklar som ordnades av projektet Från forskningsobjekt till medaktör.

Mer information om projektet

Projektets egna webbplats (2008-2011)
Delaktighet i forskning - allt från projektet - wordpressida (2008-2011)

Medaktör och forskareSe brukarmedverkan som meriterande vid tilldelning av forskningsmedel
Debattartikel i Svensk Handikapptidskrifts webbtidning


Artikelt om högskolekurs på Malmö högskola

Medaktörer till forskning utbildas i Malmö
Artikel av Emil Erdtman.