Forskning

Glada människor som pratar

Det behövs mer forskning om förhållandet mellan individ och samhälle. Vad är det som orsakar hindren och hur övervinns de? Forskningen kan vara med och minska hindren i samhället.

Det satsas mycket på medicinsk forskning med syfte att bota sjukdomar och minimera funktionsnedsättningar. Flera funktionshindersorganisationer finansierar sådan forskning. Samtidigt finns det stora behov av en samhällsorienterad forskning som beskriver processer och analyserar samhällsutvecklingen och vad funktionsnedsättningar innebär i olika situationer, det vill säga funktionshinder.

Handikappförbunden anser att vardagsproblem och frågeställningar som finns bland kvinnor och män med funktionsnedsättningar måste få ett större genomslag när forskningen planeras och finansieras. Brukarnas erfarenhet och kunskap måste tas in i forskningsprocessens olika stadier.  

Forskningen är en angelägenhet för hela samhället. Samhällsrepresentanter med egna funktionsnedsättningar måste därför få ett större inflytande inom forskningen. Med mer forskningssamverkan kan samhället förändras så att det fungerar bättre för alla dess medborgare, oavsett funktionsförmåga. En sådan forskning och kunskap leder på lång sikt till förbättrade levnadsvillkor och större delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättningar.  

Under kongressperioden 2015-2017 arbetar vi för följande mål inom det prioriterade området Forskning:

Kommande forskningsproposition ska ha ett starkt funktionshindersperspektiv.

Konkret innebär det att den samhällsorienterade forskningen behöver ha ett tydligare fokus på att förstärka kunskapen om strukturella hinder för personer med funktionsnedsättning att fullt ut få del av sina mänskliga rättigheter inom olika delar av samhällslivet.

Här kan du läsa mer:

Tillgänglighet och delaktighet i kommande forskningsproposition
Inspel till den kommande forskningspolitiken (februari 2016)

Forskningsplattformen
Sammanställning av våra ståndpunkter när det gäller forksningspolitik (reviderad 2015)

Handikapprörelsen och forskningen
En studie om relationerna utifrån handikapprörelsens perspektiv, Elin Gardeström (2006)

Från forskningsobjekt till medaktör
Inspiartionsbok som tog fram av ett projekt 2011 och som bland annat tar upp fördelar och fallgropar med brukarmedverkan (2011) 

Kontakt

Lars Berge Kleber, styrelseledamot
Marie Steén, styrelseledamot
Sofia Karlsson, intressepolitisk utredare