Universellt utformade arbetsplatser

Programförklaring om universellt utformade arbetsplatser

Vår vision är ett hållbart arbetsliv med universellt utformade arbetsplatser där olikheter värdesätts!

Akademikerförbundet SSR, Handikappförbunden och Vasakronan har inlett ett samarbete med målsättningen att bidra till utvecklingen av universellt utformade arbetsplatser. Genom vårt samarbete vill vi tillsammans med andra aktörer ta konkreta steg för en omställning mot ett mer hållbart arbetsliv som blir bättre på att tillvarata de mänskliga resurser som finns.

Vi tror att arbetsmarknaden skulle kunna bli betydligt bättre på att hushålla med de arbetskraftsresurser som finns i landet. Olika grupper har svårt att komma in på arbetsmarknaden, däribland personer med funktionsnedsättning, unga utan fullgjord skolgång och personer med utländsk bakgrund, i synnerhet nyanlända. Parallellt finns en oroande bild av tuffare arbetsvillkor och att allt fler som har ett arbete blir sjukskrivna. Fler kvinnor än män drabbas och den psykiska ohälsan ökar, särskilt bland unga. Vissa delar av arbetsmarknaden och vissa yrken verkar mer drabbade än andra. Sammantaget ger det bilden av att vi är dåliga på att hushålla med de mänskliga resurser som finns.

Ett hållbart arbetsliv förutsätter både att alla kan få plats att bidra utifrån sina individuella förutsättningar och resurser, men också att arbetslivets villkor främjar den enskildes välmående och hälsa. Det goda arbetet är inte enbart en källa till försörjning utan ger också människor möjlighet att utveckla sin fulla potential inom yrkeslivet. Vi måste alltså bli betydligt bättre på att tillvarata människors olikheter och arbetslivet behöver också utformas därefter. Verksamheter behöver organiseras utifrån en inkluderande utgångspunkt, arbetsplatser behöver planeras och utformas för en fysisk och psykosocial arbetsmiljö som passar alla. Ett hållbart arbetsliv ger grunden för en hållbar samhällsutveckling som inkluderar alla människor och därmed skapar samhörighet människor emellan.

Universellt utformade arbetsplatser skapar förutsättningar för befintliga och framtida medarbetare att så långt som möjligt bidra med sina förmågor och olikheter för att nå verksamhetens mål.

Detta innebär en helhetssyn som innefattar så mycket mer än traditionell ”handikappanpassning” eller enskilda integrationsåtgärder utformade efter specifika målgrupper. På en universellt utformad arbetsplats samspelar den fysiska och psykosociala arbetsmiljön med rekrytering, kompetensförsörjning och arbetsorganisation så att en inkluderande miljö tillskapas. Vi är övertygade om att det ger starkare förutsättningar för verksamheter att nå sina mål och därmed också öka sin konkurrenskraft.

Det finns mänskliga, samhällsekonomiska och rent affärsmässiga motiv för att utveckla arbetslivet och arbetsplatserna så att många olika sorters kompetens kan tas tillvara och för att fler ska kunna komma i arbete. Vi tror att det runtom i landet och i olika delar av arbetslivet finns kunskap och goda exempel på inkluderande arbetsplatser som behöver synliggöras och spridas. Vi vill ta del av olika erfarenheter och medverka till en större kunskapsspridning och ökad medvetenhet.

Vi fördjupar nu vårt samarbete och arbetar gärna med andra partners, för att

  •  sprida kunskap om värdet av universellt utformade arbetsplatser.
  •  samla in goda exempel och erfarenheter i Sverige och andra delar av världen.
  •  utveckla konkreta verktyg för universellt utformade arbetsplatser.

 Februari 2016

 Heike Erkers                               Stig Nyman                                 Fredrik Wirdenius

Akademikerförbundet SSR       Handikappförbunden               Vasakronan

Akademikerförbundet SSR är det ledande samhällsvetarförbundet med medlemmar bland annat inom områdena personal-, rekrytering-, HR- och ledarskapsfrågor.

I arbetet med universell utformade arbetsplatser vävs förbundets värdegrund, om ett jämlikt arbetsliv för alla, ihop med det fackliga uppdraget och med medlemmarnas yrkeskompetenser.

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag och ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Företaget äger, förvaltar och utvecklar centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i några av Sveriges största städer. Uppdraget från ägarna är att ge en långsiktigt hög och riskavvägd avkastning från svenska fastighetstillgångar, men inte på bekostnad av människor och miljö. Visionen för verksamheten är att skapa den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas.