Öka tillgänglighet genom kompetens och lagstiftning

En man arbetar med att anlägga en väg

Handikappförbunden ser tillgänglighet som en förutsättning för full delaktighet i samhället. Genom ökad kompetens och förbättrad lagstiftning kan det tillgängliga samhället minska kostnader och öka delaktigheten. Full delaktighet skapas genom att göra samhället tillgängligt för alla. Det slår FN fast i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning om tillgänglighet:
”För att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att leva oberoende och att fullt ut delta på alla livets områden, ska konventionsstaterna vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång på samma villkor som andra till den fysiska miljön, till transporter, till information och kommunikation, innefattande informations- och kommunikationsteknik”.

Förutsättningen för att få ett tillgängligt samhälle är att göra miljöer, produkter och tjänster användbara för alla medborgare. Trots högtställda mål i samhället går tillgänglighetsarbetet långsamt och åtgärderna framställs ofta som för dyra. Handikappförbunden anser att tillgänglighetsarbetet är av yttersta vikt för att skapa ett samhälle där alla är delaktiga. Med rätt kompetens och med rätt lagstiftning kan vi undvika onödiga utgifter, höga kostnader och särlösningar som skapar stigmatisering. Med rätt åtgärder kan man öka möjligheten att göra rätt från början.

Handikappförbunden medverkar i flera kampanjer för ökad tillgänglighet och universell utformning, samt i standardiseringsprojekt.