Inkludera personer med funktionsnedsättningar i medier

Allt för sällan förekommer människor med funktionsnedsättning i massmedier. Det här ger en skev bild av samhället och utestänger människor från samhället. Staten, medieföretagen och handikapporganisationerna måste arbeta mer aktivt och medvetet med de här frågorna.
Massmedier, inte minst TV, är vår tids viktigaste normskapare. Medierna påverkar våra uppfattningar om omvärlden, varandra och oss själva. Forskare både internationellt och i Sverige har konstaterat att människor med funktionsnedsättning sällan finns med i medier. När man syns i TV-nyheter är det oftast som passiv, hjälplös eller beroende av vård. Konsekvensen av mediebilden blir att personer med funktionsnedsättning sällan deltar i det offentliga samtalet, självbilden blir negativ och attityden att människor med funktionsnedsättningar inte kan arbeta förstärks.

Det blir en negativ spiral där massmedierna skapar en norm kring uppfattningen av funktionshindrade, vilket leder till att steget blir större att ta sig platsen för människor med funktionshinder. Ett annat hinder är tekniken. Fler människor med funktionsnedsättningar skulle själva kunna utnyttja möjligheterna att vara aktiva i debatter på internet om tekniken var tillgänglig och användbar.

Handikappförbunden anser att staten och större medieföretag måste till större del ta sitt ansvar att motverka fördomar genom att inkludera människor med funktionsnedsättning både i offentlig kommunikation och i massmedier. Dessutom måste handikapporganisationerna själva bli bättre på att förbättra attityderna på egen hand genom att aktivt använda nya medier för att delta i det offentliga samtalet.

Projektet Med i medier
www.medimedier.se

För dig som vill medverka
www.medimedier.nu
Remissvar Public Service?
Tillgänglighet till IKT?