Ställ krav på tillgänglighet i upphandling

Alla som beställer produkter och tjänster kan ställa krav på tillgänglighet. I EU:s nya upphandlingsregler är det obligatoriskt för den offentliga sektorn att ställa krav på tillgänglighet och universell utformning i större upphandlingar.

Lagen om offentlig upphandling styrs av direktiv från EU.  Sedan januari 2017  gäller nya upphandlingsregler utifrån EU:s direktiv. Sverige var försenade med implementeringen och upphandlingsmyndigheten gav rådet att myndigheter skulle följa direktivet redan från april 2016 för att inte riskera klagomål. Sverige har en stark tradition av kravställning som rör miljö, men det saknas liknande stöd kring det som kallas socialt ansvar. I det nya upphandlingsdirektivet är just tillgänglighetskrav särskilt starkt uttryckta:

Utdrag ur artikel 42 i EU:s upphandlingsdirektiv:

”För alla upphandlingar där kontraktsföremålet ska användas av fysiska personer, oavsett om det rör sig om allmänheten eller personal vid den upphandlande myndigheten, ska de tekniska specifikationerna, utom i vederbörligen motiverade fall, fastställas med hänsyn till kriterier avseende tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning eller formgivning med tanke på samtliga användares behov.

Om obligatoriska krav för tillgänglighet har antagits genom en unionsrättsakt ska de tekniska specifikationerna avseende tillgänglighetskriterier för personer med funktionsnedsättning eller formgivning med tanke på samtliga användares behov utformas med hänvisning till den rättsakten.”

I Lagen om offentlig upphandling, LOU, finns motsvarande text i 9 kap tekniska krav 2 §

"När det som anskaffas ska användas av fysiska personer ska de tekniska specifikationerna bestämmas med beaktande av samtliga användares behov, däribland tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Undantag får göras endast om det finns särskilda skäl.

Om Europeiska unionen i en rättsakt har antagit obligatoriska krav på tillgänglighet, ska de tekniska specifikationer som avses i första stycket bestämmas med hänvisning till den rättsakten."

I direktivtexten förtydligas att kraven rör såväl allmänhet som anställda. Det gäller även i svensk lag, även om anställda inte uttryckligen nämns.

Det finns en europeisk standard för krav på tillgänglighet i offentlig upphandling av informations- och kommunikationsteknik (EN301549) som blev klar 2014. Den gäller både apparater och tjänster som kan underlätta för fler att arbeta på till exempel myndigheter, men också för kontakter med medborgare. EU har gett liknande uppdrag till standardiseringsorganen när det gäller tillgänglighet till byggd miljö (mandat 420) och design för alla (mandat 473).

FN har kritiserat Sverige för brister i april 2014. De rekommenderar att krav på tillgänglighet inkluderas systematiskt i alla avtal om offentliga upphandlingar.

Handikappförbunden har länge drivit frågan om att offentliga sektorn måste bli bättre på att ställa krav på tillgänglighet och välja leverantörer som anställer personer med funktionsnedsättning. Upphandlingsmyndighetens stöd till upphandlare behöver förstärkas betydligt. Vi anser inte att presentationen av krav på tillgänglighet och universell utformning lever upp till FN:s rekommendation.
Beställarkompetens för att kunna kontrollera att leverantörer lever upp till kraven behöver öka och integreras med hållbarhetskriterier för miljöområdet. Staten måste skapa instrument för att följa upp att den offentliga sektorn använder sig av upphandling effektivt. Alla organisationer kan med fördel använda sig av liknande krav både i upphandlingar och i sin egen verksamhet. Det lönar sig för alla när kraven på tillgånglighet ökar internationellt.

Handikappförbunden har deltagit i framtagandet av en internationell standard om Hållbar upphandling ISO20400 där universell utformning nämns som en av flera drivkrafter. Men det behövs betydligt mer stöd för att upphandlare ska integrera krav på tillgänglighet och universell utformning i sina policies kring hållbar upphandling.

Krav ska omfatta personal 8 juni 2015

Skrivelse upphandlingsstöd april 2015

Handikappförbundens senaste remissvar 2014

EU tog för flera år sedan  fram en broschyr till stöd för alla som vill använda möjligheter att ta socialt ansvar i upphandling och följa den europeiska lagstiftningen på området. Ladda ned broschyren på många olika språk, även svenska.

Socialt ansvarsfull upphandling