Ett samhälle för alla

En skylt med texten otillgängligt

Handikappförbundens mål är att uppnå ett samhälle för alla. Detta definieras i Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och är en del av vår värdegrund. I konventionen tydliggörs vilket ansvar som staten har inom en rad olika samhällsområden, för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor.

Funktionshinder uppstår när en person blir begränsad av faktorer i omgivningen. Funktionshindret är alltså ingen personlig egenskap utan uppstår på grund av att en miljö är utestängande. Funktionshinder kan därmed undanröjas! Vår strategi är därför att samhället utformas så att alla kan delta på lika villkor, ett universellt utformat samhälle.

Över 170 stater har genom att ratificera FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning åtagit sig att utgå från en universellt utformad samhällsplanering. Transporter, byggd miljö och informations- och kommunikationsteknologi är särskilt utpekade områden. Det behövs för att motverka diskriminering och rör såväl den offentliga som den privata sektorn.

Det övergripande målet för det prioriterade området är att driva på utvecklingen för en politik för ett universellt utformat samhälle som utgår från människors olikheter och lika värde. En universellt utformad samhällsplanering behöver integreras i flera politikområden till exempel bostadspolitik, investeringar i infrastruktur, IT, offentlig upphandling, ökad social hållbarhet, standardisering och innovationer för ökad samhällsnytta.

Under kongressen 2015 beslutades om fyra mål inom området Ett samhälle för alla.

En oberoende nationell institution för mänskliga rättigheter ska inrättas i Sverige
Konkret innebär det att regeringen ska återkomma med konkreta förslag för att främja, skydda och övervaka mänskliga rättigheter i Sverige, samt tydligt ange funktionshinderorganisationernas roll och förutsättningar i det arbetet.

Universellt utformad samhällsplanering ska utredas
Konkret innebär det att en utredning om universell utformning med parlamentarisk koppling tillsätts i linje med det förslag som väcktes i promemorian Bortom Fagert Tal Ds 2010:20

Bristande tillgänglighet ska förstärkas i diskrimineringslagen
Konkret innebär det att diskriminineringslagen förstärks för att bättre harmonisera med förslagen i Bortom Fagert Tal.

Nationell plan för universell utformning i standardisering
Konkret innebär det att en plan för att utveckla standarder som kan användassom krav för universell utformning och tillgänglighet upprättas. Syftet är att dessa ska tillämpas vid offentlig upphandling inom alla delar av den offentliga sektorn.

Handikappförbundens påverkansarbete inriktar sig på att tydliggöra vinsterna med en inkluderande samhällsplanering för långsiktig hållbarhet och en framtida tillväxt och konkurrenskraft. Vårt arbete grundar sig på mänskliga rättigheter.

För den som vill anmäla diskriminering rekommenderar vi kontakt med Diskrimineringsombudsmannen, DO. Se även information om juridisk rådgivning.

Mer information  om universell utformning.

Kontakt

Pelle Kölhed, styrelseledamot
Ines Uusmann, styrelseledamot
Mia Ahlgren, ansvarig tjänsteman