Rätten till försörjning

Utan en grundläggande försörjning för att klara uppehället, är alla andra möjligheter till utveckling starkt begränsade. Ett välfärdssamhälle lämnar därför ingen medborgare utan försörjning. En gemensam socialförsäkring som alla medborgare har lika tillgång till och som också finansieras solidariskt, ger det bästa skyddet. Sverige, som tillhör ett av världens rikaste länder, måste klara av att ge alla invånare en trygg försörjning. Fattigdom kan ta sig många olika uttryck. Att vara beroende av närstående för att klara det dagliga uppehället är ett uttryck för fattigdom.

FN-konventionen tillerkänner alla medborgare rätten till arbete, men också rätten till en säkerställd försörjning när man inte kan försörja sig genom eget arbete. Rätten till försörjning förutsätter och är intimt sammankopplad med en rad andra rättigheter, såsom rätten till hälsa och rätten till utbildning.

Det övergripande målet för det prioriterade området är att driva på utvecklingen för en politik som möjliggör för alla att kunna arbeta till hundra procent av sin egen individuella förmåga och att kunna försörja sig fullt ut därigenom. Det förutsätter att arbetsmarknadspolitik och socialförsäkringar är flexibla och kompatibla utifrån den enskildes förutsättningar.

Under kongressperioden 2015-2017 arbetar vi för följande mål:

En fungerande socialförsäkring. Konkret innebär det att de förslag vi lämnat i underlagsrapporten En socialförsäkring för alla, ska införas. Häri ligger att socialförsäkringen måste omfatta alla och kunna utgöra en långvarig - för vissa livslång - grund till god försörjning.

 En fungerande rehabilitering efter behov. Konkret innebär det att de sammantagna rehabiliteringsinsatserna ska förbättras och utökas. Oavsett om det rör medicinsk, arbetslivsinriktad, social eller annan rehabilitering eller habilitering och oavsett huvudman eller förändrad ansvarsorganisation, ska den enskildes individuella behov tillgodoses bättre.

 Reformerade arbetsmarknadspolitiska program. Konkret innebär det att de nuvarande insatserna ska förbättras i linje med FunkA-utredningens förslag men också utvecklas vidare. Häri ligger att avskaffa begreppet ”nedsatt arbetsförmåga” och utveckla stöd som bättre utgår från människors tillgångar och resurser snarare än begränsningar och hinder.

Fler anställningar inom offentlig sektor. Konkret innebär det att staten, regioner, landsting och kommuner ska ta ett större ansvar som arbetsgivare för att inkludera personer med funktionsnedsättning.

En socialförsäkring för alla - Handikappförbundens förslag till en hållbar socialförsäkring. Ladda ner rapporten som pdf.

Kontakt

Jan Olof Forsén, styrelseledamot
Bengt-Erik Johansson, styrelseledamot
Mikael Klein, intressepolitisk chef