Svenska för individer med och utan funktionsnedsättning

Sfi-undervisningen måste vara anpassad till det faktum att många invandrare har fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.

Introduktionen och svenskundervisningen för invandrare har länge debatterats. Klart är att förutsättningarna är olika beroende på utbildningsbakgrund, upplevelser och eventuella funktionsnedsättningar. Dessa påverkar på olika sätt inlärningsprocessen.

Misslyckade introduktionsprogram och dålig måluppfyllelse inom sfi beror inte bara på individuella faktorer utan har med systemfel att göra. Försörjningen under sfi-tiden är ofta problematisk eftersom sfi till skillnad från annan utbildning inte berättigar till studiestöd. Alla som vill borde åtminstone få ett lån som ska betalas tillbaka. 

Handikappförbunden anser att svenskundervisningen måste ta hänsyn till olika funktionsnedsättningar och att samhällslivsorienteringen ska ha ett rättighetsperspektiv och innehålla kunskap om de stödformer som finns för personer med funktionshinder. För den enskilda personen med funktionsnedsättning är kartläggning, vägledning och validering samt en samlad individuell plan viktigt. Utbildningens utformning och pedagogik måste vara flexibel och möta varje individ så att inte funktionshinder uppstår i inlärningen.