Bättre utbildning för arbete och livskvalitet

Ung kvinna gör en matematisk uträkning på whiteboardtavlaHandikappförbunden anser att politiska åtgärder krävs för att fler vuxna med funktionsnedsättning ska få tillgång till utbildning i form av vuxenutbildning, högskoleutbildning och folkbildning.

Utbildning syftar till att rusta människor för arbetslivet. I ett bredare perspektiv är bildning en väg för ökad livskvalitet och mänsklig och demokratisk mognad. EU har betonat det livslånga och livsvida lärandet där det sker i olika former under hela livet. Personer med funktionsnedsättningar har lägre utbildningsnivå och unga i denna kategori uppnår i lägre grad gymnasiekompetens. Detta är alarmerande och kräver politiska åtgärder.

Handikappförbunden anser att den rättighet som gäller grundutbildning ska gälla även gymnasial nivå. För högskolan finns en likabehandlingslag och förordningar om medel till stödinsatser. Liknande rättigheter borde gälla all utbildning. Rätten till stöd bör stärkas i skollagen (som nu innefattar vuxenutbildning). Kommunerna måste bli skickligare i sin lagstadgade rekrytering av dem som saknar utbildning. Diskrimineringslagen från 2009 täcker all utbildning och den kompletterades 2014 , men det är svårt att avgöra dess effekter.

Utbildningar måste bli mer tillgängliga, även informations- och kommunikationsteknik. Kommuner och andra måste i sina upphandlingar ställa större krav på tillgänglighet.

Skolinspektionen måste undersöka stödinsatser och om det råder likvärdiga möjligheter vid funktionsnedsättning (det var tidigare bara frivilliga uppgifter). Upprättande av individuella studieplaner är en förordning som inte följs av alla.

Internationella överenskommelser betonar vikten av att personer med funktionsnedsättning inte avskiljs utan ingår i fungerande studiegemenskaper med andra. Det gäller i hög grad även vuxna.