Varje elev ska ges god utbildning och lika möjligheter till valfrihet!

Handikappförbunden anser att gymnasiesärskolan måste upprätta funktionella åtgärdsprogram med beskrivning av stöd och vilka anpassningar som krävs för att varje elev ska kunna känna sig delaktig och få tillgång till det som intresserar.

Gymnasiesärskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform för ungdomar med en utvecklingsstörning. På samma sätt som den vanliga gymnasieskolan erbjuder gymnasiesärskolan nationella, specialutformade och individuella program. Men de nationella programmen är färre och inriktade på olika yrkesförberedelser.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Barnkonventionen och de nationella målen för funktionshinderspolitiken betonar rätten till utbildning och rätten till personlig utveckling. Hinder för att uppnå tillgänglighet och delaktighet måste därför tas bort. Anpassningar av lokaler och miljö samt att ta tillvara och satsa på kompetens är en investering som gynnar alla. Handikappförbunden anser därför att gymnasiesärskolorna måste ha funktionella åtgärdsprogram med beskrivning av stöd och vilka anpassningar som krävs. Samma valfrihet samt reella valmöjligheter måste finnas för alla.

Här kan du läsa mer:

-          Skollagen (2010:800)

-          Arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Skolverkets allmänna råd med kommentarer ( SKOLFS 2014:40)

-          FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Artikel 24 Utbildning

-          Barnkonventionen