Varje elev ska ha rätt att förstå sina rättigheter!

Fyra glada tonårstjejerDet är genom möten, delaktighet och kunskap som vi bekämpar diskriminering och kan bygga ett samhälle där människors olika erfarenheter är en tillgång. Handikappförbunden anser att det ska främjas och möjliggöras genom anpassad skolmiljö, elevinflytande och individuellt stöd till eleven. Redan efter att den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter antogs 1948 underströk FN vikten av kunskap och utbildning då det utgör grunden för att kunna förstå och efterleva de mänskliga rättigheterna. Lång studietid och bra betyg ger större möjligheter att få arbete, men idag har personer med funktionsnedsättning lägre utbildningsnivå än befolkningen i övrigt och de drabbas särskilt hårt när efterfrågan på arbetskraft minskar.

Handikappförbunden anser därför att skolan måste göras tillgänglig för elever med funktionsnedsättningar. De ska ha samma möjligheter som andra elever att delta i undervisningen genom det individuella stöd de behöver. För att nå det behöver skolorna ha funktionella åtgärdsprogram med beskrivning av stöd och vilka anpassningar som krävs. Det är en förutsättning för att elever med funktionsnedsättning ska bli delaktiga i skolan och fullfölja sin skolgång, och därmed också känna delaktighet i skolan och i samhället. 

Här kan du läsa mer:

-          Handikappförbundens plattform för skolan

-          Skollagen (2010:800)

-          Arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Skolverkets allmänna råd med kommentarer ( SKOLFS 2014:40)

-          Handikappförbundens projekt DATE - Delaktighet, Attitydförändring, Tillgänglighet för Elever

-          FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Artikel 24 Utbildning

-          Barnkonventionen