Barn stängs ute från sin utbildning

Lågstadiebarn i klassrumAlla barn har rätt till skola och utbildning. Barnkonventionen säger att inga barn får diskrimineras och utestängas. Vi ser trots det att skolan idag har stora brister. Kompetensen kring de här frågorna måste höjas hos både beslutsfattare och pedagoger. Enligt Sveriges lag har alla barn rätt till skola och utbildning och enligt FN:s barnkonvention får inga barn diskrimineras. Dagens skola erbjuder utbildning, men gör den inte tillgänglig för alla barn. Tillgängligheten kan hindras av framför allt lokalerna och stödbehovet. Lokalerna är inte alltid tillgängliga för alla. Det saknas allt för ofta ramper och dörröppnare. Barn med funktionshinder kan ha behov av extra stöd för att kunna tillgodogöra sig utbildningen, men det saknas ofta assistenter, tillgängligt läromedel och tillräcklig kompetens hos pedagogerna.

Det är inte acceptabelt att elever på grundskolan inte kan delta i all undervisning. Skollagen måste respekteras och barnen får inte bli diskriminerade. Handikappförbunden anser att för att nå en skola som är till för alla barn måste det skjutas till ökade resurser. Resurserna måste ges i form av anpassade läromedel och hjälpmedel, tillgänglig lokal och ökad kompetens bland personal och beslutsfattare. Inga barn får fortsätta att stängas ute från sin utbildning.

 

Här kan du läsa mer:

-          Handikappförbundens plattform för skolan

-          Skollagen (2010:800)

-          Arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Skolverkets allmänna råd med kommentarer ( SKOLFS 2014:40)

-          Handikappförbundens projekt DATE - Delaktighet, Attitydförändring, Tillgänglighet för Elever

-          FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Artikel 24 Utbildning

-          Barnkonventionen