De strategiska myndigheterna – ett redskap som kan få betydelse

Handikappförbunden ser de strategiska myndigheterna, som ett av flera viktiga redskap för att nå ut med funktionshinderspolitiken på olika nivåer i samhället. Arbetet måste utgå från stor medvetenhet om de funktionshinderspolitiska målen, struktur och tydliga mål för sektorsarbetet. Samrådet med funktionshindersrörelsen måste utvecklas.
Regeringenhar utsett 22 strategiska myndigheter med särskilda uppdrag för att genomföra den funktionshinderspolitiska strategin 2011-2016. Strategin grundar sig på propositionen Från patient till medborgare. 

Varje myndighet skall verka för att de funktionshinderspolitiska målen uppnås inom det verksamhetsområde som myndigheten representerar. Myndigheterna har särskilda delmål som ska följas upp och bör även bilda ett samrådsorgan där representanter för funktionshindersrörelsen ingår.

Förutom ansvaret som vilar på de strategiska myndigheterna har alla myndigheter ansvar för att öka tillgängligheten till information, lokaler och verksamhet genom förordningen 2001:526. Handisam ansvarar även för uppföljning av den förordningen.

Läs mer om de strategiska myndigheterna