Myndigheten för delaktighet måste bli kraftfullare

Myndigheten för delaktighet, före detta Handisam, har en uppgift som är viktig och nödvändig och stort ansvar. Ett ansvar som innefattar att utveckla en god samverkan med handikapprörelsen.  Därför bör de ges förutsättningar för sitt arbete – uttalat ansvar, tydligt mandat och verkningsfulla verktyg.

Myndigheten för delaktighet har regeringens uppdrag att samordna och driva på i svensk funktionshinderspolitik. Den ska påskynda utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga. Samarbetet med funktionshindersrörelsen är en uttalad uppgift för myndigheten.

Länk till Myndigheten för delaktighet