Strategi för funktionshinderpolitiken

Marschen för tillgänglighet på Sergels torg i Stockholm

Handikappförbundens medlemsförbund beslutade i maj 2015 om ett övergripande mål för kongressperioden:  Den kommande strategin för funktionshinderspolitiken ska blir ett kraftigare politiskt verktyg.

Det innebär bland annat att den politiska styrningen från regeringen och dess olika departement mer målmedvetet och heltäckande följer upp utvecklingen inom olika samhällsområden.

Myndigheten för Delaktighet, MFD, har fått ett regeringsuppdrag för att ta fram förslag på hur funktionshinderspolitiken kan bli mer effektiv och systematisk. Uppdraget ska redovisas senas 30 juni 2016.

Regeringens strategi för funktionshinderspolitiken 2011-2016 är en slags uppföljning av den nationella handlingsplanen för funktionshinderspolitiken, som antogs av riksdagen år 2000. Handlingsplanen ville föra fram ett perspektivskifte, Från patient till medborgare, inom svensk handikappolitik med siktet inställt på resultat 2010.

Funktionshinderfrågor skulle genomsyra alla samhällssektorer och all planering på central, regional och lokal nivå. Strategiska redskap i detta arbete var de 14 särskilda sektorsmyndigheter som skulle föra ut den nationella funktionshinderspolitiken inom sina respektive samhällssektorer. För att ge ytterligare stöd i arbetet inrättade regeringen också Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam som 2014 blev Myndigheten för delaktighet, Mfd. 

När den nationella handlingsplanen antogs betraktade funktionshindersrörelsen denna som ett genombrott för ett perspektivskifte i funktionshinderspolitiken. Propositionen med en handlingsplan var ett politiskt redskap som efterfrågats av Handikappförbunden. I stort sett alla frågor som funktionshindersrörelsen arbetar med berördes av handlingsplanen. Ett tillgänglighetscenter inrättades hos Handikappombudsmannen. Satsning på utbildningar genom SISUS gjordes för att perspektivskiftet ”från patient till medborgare” skulle få fullt genomslag i alla delar av det svenska samhället.

När handlingsplanen utvärderades konstaterade funktionshindersrörelsen att det perspektivskifte som riksdagen ville åstadkomma inom funktionshinderspolitiken inte fått genomslag. Regeringens funktionshinderspolitiska strategi för perioden 2011-2016 har samma övergripande mål som handlingsplanen och 22 strategiska myndigheter har själva fått formulera särskilda delmål som ska följas upp varje år av Myndigheten för delaktighet.

Mer information om regeringens funktionshinderspolitik.