Hälso- och sjukvård

Två flickor ler mot varandraMänniskor ska få vård efter behov och på lika villkor. Det måste finnas en garanti för att även de mest utsattas intressen tillvaratas. Så är inte fallet idag, vilket bland annat syns i stora skillnader i dödlighet för olika grupper. Landstingen ska följa Riksdagens beslut om att den med störst behov av vård ska ha företräde. Våra medlemmar representerar några av vårdens storkunder och för oss är detta inte verkligheten. Störst behov ges inte företräde.

Kvalitén ska vara hög och patienten stå i centrum. Då behöver den senaste kunskapen om vård och behandling snabbt implementeras inom hela vården. Ett sätt att göra detta på är att man tar fram vårdprogram som ger riktlinjer för den bästa vården. Detta kan också göras inom rehabilitering och habilitering. Information om hälsotillstånd och behandlingsalternativ ska anpassas till individen.

Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska staterna vidta åtgärder för att säkerställa tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster för personer med funktionsnedsättning. Handikappförbunden anser att en gemensamt och solidariskt finansierad hälso- och sjukvård är grundläggande för att vård och behandling ska kunna fördelas efter behov. Vården måste vara demokratiskt styrd och förankrad och det måste finnas möjlighet till insyn och kontroll.

 

Här kan du läsa mer:

Projektet En väl fungerande primärvård 2014-2017

Handikappförbundens plattform för jämlik hälso- och sjukvård (2013)För opinonsbildare inom hälsa och sjukvård finns bra material i ”En introduktion till hälso- och sjukvårdssystemet i Sverige” från 2009 samt i denna pdf med användbara länkar till sjukvårdsstatiskt mm.

Prioriteringar inom Hälso- och sjukvården (2006)

Om påverkansarbete och prioriteringar i hälso- och sjukvården (2004) 
Om hur funktionshindersrörelsen på länsnivå bedriver sitt påverkansarbete när det gäller frågan om prioriteringar i hälso- och sjukvården.