Rehabilitering och habilitering

Handikappförbunden anser att personer med funktionsnedsättning måste få tillgång till återkommande rehabilitering hela livet. För att kunna leva ett självständigt och aktivt liv. Habilitering och rehabilitering ska bidra till att personer med medfödda eller förvärvade funktionsnedsättningar utvecklar, får tillbaka eller bevarar bästa möjliga funktionsförmåga. I Sverige har landstingen det övergripande ansvaret för att invånarna får rehabilitering. Kommunen har däremot ansvar för habilitering och rehabilitering i samband med vissa insatser enligt socialtjänstlagen. Denna ansvarsfördelning leder till att resurser på området är fördelade olika beroende på var i landet man bor. Skillnader finns också mellan hur kvinnor och män får rehabiliteringsinsatser. Alla får inte heller tillgång till de metoder som visat sig vara mest effektiva.

Handikappförbunden anser att livslång, återkommande rehabilitering är oerhört viktigt för personer med funktionsnedsättning. För att kunna ha ett självständigt liv och delta i arbets- och samhällsliv. Handikappförbunden anser vidare att landstingen måste bli bättre på att planera och samordna insatser samt skapa system för uppföljning kring rehabilitering. 

Här kan du läsa mer:

Handikappförbundens plattform för habilitering