Folkhälsa

Gympapass i gruppKvinnor och män med funktionsnedsättning står för en stor del av samhällets samlade ohälsa. Mycket av denna ohälsa är onödig.

En tredjedel av den samlade ohälsan beror inte på funktionsnedsättningen i sig utan på andra påverkningsbara faktorer i samhället, så kallade funktionshindrande processer.

Personer med funktionsnedsättning har oftare sjukdomar så som diabetes och högt blodrtyck, mår sämre psykiskt och har sämre tandhälsa. Det är vanligare med övervikt och man har ofta sämre aloholvanor och röker mer. Tittar man på specifika funktionshindersgrupper kan skillnaderna bli än större. Det finns också stora skillnader i  risken att dö i förtid - i onödan.

Att vara beroende av hjälp från andra gör att man är mer utsatt i våldssituationer. Kvinnor med funktionsnedsättning har i högre grad än kvinnor utan, varit utsatta för våld och kände mer rädsla och skam.

I FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning står det att en har rätt till bästa möjliga hälsa. Handikappförbunden tycker att alla myndigheter, landsting och kommuner i sitt folkhälsoarbete tydligt måste inkludera personer med funktionsnedsättning. En grundlägande princip för de mänskliga rättigheterna är att alla människors behov är lika viktiga. Det ska ligga till grund för hur ett samhälle utformas.

Källor:  Folkhälsoinstitutets undersökning Onödig ohälsa från 2008.

Folkhälsomyndighetens Delrapportering av regeringsuppdrag inom ramen för ”En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016” under Hälsa hos personer med funktionsnedsättning