Handikappförbunden följer upp FN-konventionen

Sverige ska inom två år rapportera till FN vilka åtgärder som vidtagits för att efterleva den nya FN-konventionen. Förutom Sveriges officiella rapport kommer Handikappförbunden att rapportera med en alternativrapport för att ge organisationens syn på åtgärderna.

I januari 2009 trädde FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning i kraft i Sverige. Till varje FN-konvention finns en kommitté knuten, och nu har FN inrättat en kommitté som ska övervaka hur länder lever upp till den konventionen. Varje land som antagit konventionen är skyldig att rapportera till kommittén. Första gången inom två år, därefter minst vart fjärde år.

Handikappförbunden har tidigare gjort två alternativrapporter till FN:s övervakningssystem. Dels om konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och dels om konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Alternativrapporterna har artikel för artikel belyst funktionshindersrörelsens syn på hur Sverige efterlevt rättigheterna för människor med funktionsnedsättning. Rapporterna har presenterats vid möten med respektive FN-kommitté och då mött positivt gensvar.

Handikappförbunden anser att alternativrapporteringen är ett bra och helt nödvändigt redskap inför ratificeringen av konventionen. En alternativ rapport till den första rapport regeringen lämnat till FN:s övervakningskommitté blev klar i maj 2011. 

Till funktionshindersrörelsens Alternativrapport 2011