ICF - En kraftfull metod för samhällsförändring

ICF är ett verktyg för att beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd. Handikappförbunden ser stor potential i det verktyget för att skapa samhällsförbättringar. Därför vill Handikappförbunden att det genomförs ett antal pilotprojekt i stor skala för att se hur effektivt ICF är. ICF är en internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Det övergripande målet för klassifikationen, som tagits fram av Världshälsoorganisationen (WHO), är att erbjuda ett samlat och standardiserat språk och en struktur för att beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd. Genom klassifikationen kan man bedöma hela den livssituation en individ befinner sig i, hur olika livsaktiviteter fungerar och hur delaktig man är i samhället.

Alla metoder och verktyg som försöker att beskriva människan i relation till omvärlden blir oftast rätt förenklade och trubbiga. ICF är det verktyg som kommer verkligheten närmast. Det ligger en stor utmaning i att hitta de användningsområden där ICF kan bidra till att frilägga alla människors resurser. Ambitionen, att hitta gemensamma ord och beskrivningar över olika samhällsområden, kan bidra till att undvika missförstånd och öka genomslaget för samhällsförändringar på bredden, som minskar de faktorer som skapar funktionshinder.

Handikappförbunden ser gärna storskalig pilotverksamhet - gärna på läns och/eller regionnivå - för att utreda hur man med hjälp av ICF kan effektivisera nyttjandet av mänskliga och samhälleliga resurser. Handikappförbunden vill dessutom utreda hur verktyget kan öka noggrannheten av vårt intressepolitiska arbete. Handikappförbunden arbetar också för att finna sätt att använda, och utveckla, ICF som verktyg vid Design för alla-bedömningar.