Andra konventioner

Handikappförbunden deltar i arbetet med flera av FN:s konventioner och är med i Svenska FN-förbundets nätverk för mänskliga rättigheter. Handikappförbunden är sammankallande för arbetet med konventionenom rättigheter för personer med funktionsnedsättning i nätverket.

I Handikappförbundens tidigare projekt om mänskliga rättigheter har vi tagit fram parallellrapporter. För en del av konventionerna har FN börjat med förenklade processer. Länderna behöver inte rapportera om alla artiklar i en konvention. Istället ber FN om förslag till prioriterade frågor att ställa till länderna. Dessa så kallade  "List of issues" fastställs, och ska besvaras av konventionsstaten. Det är också möjligt för organisationer från civilsamhället att kommentera.

FN har också ett råd för mänskliga rättigheter där man tittar på varje land ur ett brett perspektiv. Medlemsstater kan också ställa frågor inom ramen för det som Universal Periodic Report, UPR. Civilsamhället rapporterar i detta fall några månader innan regeringen.

Fonden för mänskliga rättigheter har som svar på regeringens rapport skickat in en parallellrapport till FN:s kommitté för Ekonomiska Sociala och Kulturella rättigheter. Sverige kommer att förhöras av ESK-kommittén den 7-8 juni 2016 i Genève. MR-fonden kommer att vara på plats under förhöret. Handikappförbunden m.fl. organisationer har lämnat bidrag till och ställer sig bakom MR-fondens rapport.

Handikappförbunden har tillsammans med Civil Rights Defenders, svenska FN-förbundet mfl. skrivit en alternativrapport till FNs internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter

Handikappförbunden har tillsammans med RFSL och RFSU lämnat  förslag på frågor till FN:s kvinnokommitté att ta upp med regeringen rörande FN:s kvinnokonvention 

Handikappförbunden har lämnat förslag till frågor till Kommittén för kvinnokommittén tillsammans med Lika Unika, FQ Kvinnor  och Funktionshinder, Crossing Borders, RFSL, Män för jämställdhet och RFSU

Mer om Svenska FN-förbundets arbete med parallellrapporter inom MR-nätverket.

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Våra förslag till frågelista om hur Sverige lever upp till ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ”ESK” skickat till Fonden för mänskliga rättigheter som samordnar ett inlägg från medlemmar MR-nätverket inom Svenska FN-förbundet.

Kommittén för ”ESK” har också tagit fram ett utkast till allmän kommentar för artikel 7 om arbete som haft kopplingar till personer med funktionsnedsättning.