Agenda 2030

Agenda 2030, de globala målen

I september 2015 antog FN:s generalförsamling en ny agenda för hållbar utveckling. Agenda 2030 utgår från en helhetssyn på hållbar utveckling som inkluderar alla och omfattar 17 globala hållbarhetsmål så kallade SDG:s (Sustainable Development Goals). Målet är att med hjälp av målen uppnå tre fantastiska saker under de kommande 15 åren, nämligen

·         Att utrota extrem fattigdom.

·         Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.

·         Att lösa klimatkrisen.

Flera av de 17 hållbarhetsmålen refererar direkt till funktionsnedsättningar, särskilt de mål som rör utbildning (4), sysselsättning (8), ojämlikhet (10), hållbara städer och samhällen (11) samt det mål som handlar genomförande och globalt partnerskap (17).

Även om ordet "funktionsnedsättningar" inte nämns i alla mål, är hållbarhetsmålen relevanta för att säkerställa delaktighet och utveckling för personer med funktionsnedsättningar.

Under 2016 påbörjas genomförandet av de 17 hållbarhetsmålen. FN-kampanjen # Envision2030 syftar till att funktionshinder perspektivet finns med under hela genomförandet av målen.

MyRight har med medel från Sida gjort en kort informationsfilm om Agenda 2030 och de Globala Målen.

Filmen finns i följande versioner:

Svenskt tal

Svensk text

Engelsk text

Svenskt teckenspråk

Syntolkad på svenska

#Envision2030 vill

• Öka medvetenheten om Agenda 2030 och genomförandet av hållbarhetsmålen hos personer med funktionsnedsättning,

• Främja en aktiv dialog mellan berörda parter om hållbarhetsmålen i syfte att skapa en bättre värld för personer med funktionsnedsättning; och

• Upprätta en webbresurs för varje hållbarhetsmål kopplat till funktionsnedsättning. med under hela genomförandet av målen.

Mer om den internationella funktionsrättsrörelsens arbete för genomförande av Agenda 2030. (på engelska)

Källa: Texterna om mål och delmål som delvis är redigerade har hämtats från www.globalamålen.se

 

 

15 april 2016