Agenda 2030

Agenda 2030, de globala målen

I september 2015 antog FN:s generalförsamling en ny agenda för hållbar utveckling. Agenda 2030 utgår från en helhetssyn på hållbar utveckling som inkluderar alla och omfattar 17 globala hållbarhetsmål så kallade SDG:s (Sustainable Development Goals).

Den övergripande principen för agendan är att Ingen ska lämnas utanför.
Hållbar utveckling omfattar miljömässig, social och ekonomiska dimensioner.
Den sociala dimensionen har fått mycket större utrymme än tidigare.
Det handlar om att minska ojämlikheter och orättvisor i din kommun, i Sverige och i hela världen. Målen rör bland annat hälsa, utbildning, arbete, jämlikhet, inkluderande samhällen, demokrati och globalt samarbete.

Flera av de 17 hållbarhetsmålen refererar direkt till funktionsnedsättningar, särskilt de mål som rör utbildning (4), sysselsättning (8), ojämlikhet (10), hållbara städer och samhällen (11) samt det mål som handlar genomförande och globalt partnerskap (17).

Den samlade internationella funktionsrättsrörelsen och flera FN-organ betonar att agenda ska kopplas till genomförandet av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Handikappförbundens synpunkter inför en handlingsplan för genomförande av
Agenda 2030 i Sverige
 (april 2017)

Handikappförbundens bidrag till Sveriges frivilliga uppföljning av Agenda 2030  (januari 2017)

MyRight har med medel från Sida gjort en kort informationsfilm om Agenda 2030 och de Globala Målen.

Filmen finns i flera versioner:

Svenskt tal

Svensk text

Engelsk text

Svenskt teckenspråk

Syntolkad på svenska

Under 2016 påbörjades genomförandet av de 17 hållbarhetsmålen. FN-kampanjen # Envision2030 syftar till att funktionshinder perspektivet finns med under hela genomförandet av målen genom att:

• Öka medvetenheten om Agenda 2030 och genomförandet av hållbarhetsmålen hos personer med funktionsnedsättning,

• Främja en aktiv dialog mellan berörda parter om hållbarhetsmålen i syfte att skapa en bättre värld för personer med funktionsnedsättning; och

• Upprätta en webbresurs för varje hållbarhetsmål kopplat till funktionsnedsättning. med under hela genomförandet av målen.

Mer om den internationella funktionsrättsrörelsens arbete för genomförande av Agenda 2030. (på engelska)

Mer information om alla mål och delmål finns här www.globalamålen.se

 

 

15 april 2016