FN:s konvention om mänskliga rättigheter måste respekteras

De mänskliga rättigheterna gäller för alla människor - kvinnor som män, flickor som pojkar. De slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De mänskliga rättigheterna är universella. De gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller sammanhang. Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna antogs och kungjordes av Förenta Nationernas generalförsamling 1948. Efter det har det tillkommit ett antal kompletterande konventioner, däribland FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2006).

Trots att de mänskliga rättigheterna funnits i över 60 år förekommer det fortfarande överträdelser mot dem i Sverige. Rättigheterna för människor med funktionsnedsättning blev inte fullt tillgodosedda och 2006 tog FN fram en specifik konvention som förtydligar hur rättigheterna även gäller dem.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar slår fast rätten till fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället. I artikel 19 slås det fast att: ”Människor med funktionsnedsättning har samma rätt som andra att leva i samhället med lika valmöjligheter. Staterna ska göra det möjligt att leva i full inkludering och delaktighet”. Den svenska funktionshinderspolitiken har som mål att uppfylla den rättigheten och ge alla möjlighet till att vara fullt delaktiga i samhällslivet.

FNs rekommendationer till Sverige

FN har levererat rekommendationer om vad Sverige bör göra för att bättre uppfylla FN-konventionen om rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Övervakningskommittén lyfter bland annat propositionen om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering samt att konventionen ska införlivas i svenska lag. Många andra av de punkter Handikappförbunden har lyft fram inför mötet finns med på listan av rekommedationer, medan vissa områden saknas.

Vid övervakningskommitténs möte i april 2014 antogs även allmänna kommentarer som rör artikel 9 Tillgänglighet och artikel 12 Likhet inför lagen. Kommentarerna ska användas av de över 150 stater som ratificerat konventionen för att tolka artiklarna. Mycket återstår att göra i Sverige för att leva upp till kraven på ett universellt utformat samhälle.

Rekommendationer till Sverige april 2014 på engelska

 Svensk snabböversättning (google) av rekommendationerna

Allmänna kommentarer till artikel 12 (likhet inför lagen) på engelska

Allmänna kommentarer till artikel 9 (tillgänglighet) på engelska

Läs mer om Sveriges förhör med övervakningskommittén och rekommendationer till regeringen.

 Projektet Agenda 50 (avslutat) Utbildningsmaterial om Mänskliga rättigheter