Ett samhällle för alla

Möte på bänk utomhus

Var femte person i Sverige har en funktionsnedsättning som påverkar det dagliga livet. I många situationer uppstår hinder som begränsar. Konsekvensen blir att kvinnor och män med funktionsnedsättning inte alltid får ta del av sina grundläggande mänskliga rättigheter. Rättigheter som de flesta tar för givna.

Handikappförbundens intressepolitiska arbete grundar sig på genomförandet av mänskliga rättigheter. Utgångpunkter är framför allt FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Barnkonventionen.

Handikappförbundens kongress i maj 2015 beslöt att under perioden 2015-2017 att arbeta intressepolitiskt med 19 mål. De övergripande målen är:

• Förstärkt samhällsstöd till vårt viktiga demokratiarbete. Det innebär bland annat att organisationsbidragen till förbunden förstärks på olika samhällsnivåer. 

Kommande strategi för funktionshinderspolitiken - ett kraftigare politiskt verktyg. Det innebär bland annat att den politiska styrningen från regeringen och dess olika departement mer målmedvetet och heltäckande följer upp utvecklingen inom olika samhällsområden. 

Kommande forskningsproposition ska ha ett starkt funktionshindersperspektiv. Konkret innebär det att den samhällsorienterade forskningen behöver ha ett tydligare fokus på att förstärka kunskapen om strukturella hinder för personer med funktionsnedsättning att fullt ut få del av sina mänskliga rättigheter inom olika delar av samhällslivet.

Övriga mål finns inom fyra prioriterade områden:

1.      Ett samhälle för alla

2.      Rätten till försörjning, arbete och socialförsäkring

3.      Jämlik hälsa

4.      Förstärkt samhällsstöd med fokus på barn, familj, skola och LSS, barn familj och skola

I menyn till vänster kan du klicka på respektive område och läsa mer.

Läs Handikappförbundens intressepolitiska plattformar