Från rättighet till handling

Material för kommuner, landsting och regioner om ”Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning” År 2009 trädde konventionen i kraft i Sverige. Den förtydligar att mänskliga rättigheter gäller även människor med funktionsnedsättning. I konventionen beskrivs rättigheterna och vilka åtgärder som behövs för att de ska kunna förverkligas. Kommuner, landsting och regioner har stort ansvar för att rättigheterna förverkligas. Många av rättigheterna ligger inom deras ansvarsområden.

Materialet ”Från rättigheter till handling” består av flera delar. De innehåller förslag till hur kommuner, landsting och regioner – tillsammans med funktionshindersrörelsen – kan arbeta med konventionen. Materialet består av tre ”huvuddokument” och några ”byggstenar” med kompletterande information och fakta.

Enkel broschyr att ladda ner om Från rättighet till handling

Huvuddokument

Kommun-, landstings- och regionledningens ansvar
Konventionens artiklar kan vara utgångspunkt då samhällsinsatser planeras. Här finns förslag till hur ledningen kan dra upp övergripande mål och riktlinjer för hur nämnder, styrelser och förvaltningar ska arbeta med konventionen.

Kommun-, landstings- och regionledningens ansvar.pdf

Lättläst.pdf

Arbetet i nämnder, styrelser och förvaltningar

Utifrån ledningens mål och direktiv kan nämnder, styrelser och förvaltningar planera inom sina respektive ansvarsområden. Då kan rättigheterna återspeglas i hela verksamheten. I elva steg ges förslag till förberedelser, typ av handlingsplan, mål, konkreta åtgärdsbeskrivningar med finansiering, tidsplan, ansvarsfördelning etc. Sist finns ett avsnitt om hur nya hinder kan förebyggas.

Arbetet i kommunernas-, landstingens- och regionernas nämnder, styrelser och förvaltningar.pdf

Lättläst.pdf  

Funktionshindersrörelsens arbete med konventionen

Det här materialet vänder sig till funktionshindersrörelsen. Konventionens artikel 4, punkt 3 ger funktionshindersrörelsen rätt att vara med i hela processen då program och handlingsplaner ska tas fram. Här finns förslag till vilka förberedelser som kan behövas. Dit hör att skaffa kunskap om konventionen, att se över samarbetet mellan de berörda föreningarna liksom samarbetet mellan t ex kommunen och föreningarna.

Funktionshindersrörelsens arbete med konventionen.pdf

Lättläst.pdf

Myndigheternas ansvar

Myndigheternas ansvar.pdf

Byggstenar

Byggsten: Kommunens ansvar för rättighetsartiklarna, inventeringsfrågor

Materialet tar upp artiklarna 1 – 31. Artikel för artikel beskrivs vad som ligger inom kommunens ansvarsområden. För varje artikel finns bland annat en sammanfattning av artikeln och av kommunens ansvar liksom vilka lagar och regelverk som gäller. Det finns också frågor som kan användas för att inventera hur kommunen efterlever artikeln.

Byggsten: Kommunens ansvar för rättighetsartiklarna, inventeringsfrågor.pdf

Byggsten: Olika handlingsplaner

Här beskrivs helt kort några olika typer av handlingsplaner: funktionshinderspolitisk plan, plan för mänskliga rättigheter, samt komplettering av redan befintliga handlingsplaner.

Byggsten: Olika handlingsplaner.pdf

Byggsten: Skillnaden mellan FN:s standardregler och konventionen

Det här materialet beskriver skillnaden mellan de 22 standardreglerna och FN-konventionen.

Byggsten: FN:s standardregler och konventionen.pdf

Byggsten: Samarbete mellan kommun, landsting/region och funktionshindersrörelsen

Byggsten: Samarbete mellan kommun, landsting/region och funktionshindersrörelsen.pdf

Byggsten: Jämställdhetsperspektivet

Byggsten: jämställdhetsperspektivet.pdf

Byggsten: Barnsperspektivet

Byggsten: barnperspektivet.pdf

Byggsten: Myndighetsutövning

Byggsten: Myndighetsutövning.pdf

Byggsten: Landstingens/regionernas ansvar

Byggsten: Landstingens/regionernas ansvar för rättighetsartiklarna, inventeringsfrågor.pdf