Remiss av SOU 2017:35 Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet

Missiv

Tilläggsmissiv

Remiss

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast den 19 juni 2017 på avsnitt 8.2.  Synpunkter från förbunden på resterande delar tar vi emot senast den 8 augusti 2017.

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till Utbildningsdepartementet på avsnitt 8.2 den 5 augusti 2017 och på övriga delar den 1 september 2017.

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

Kommissionen lämnar i detta betänkande konkreta förslag till, lägger grunden till eller uttalar stöd för fortsatta processer inom ett antal utvecklingsområden. Sammantaget innebär förslagen en samlad strategi för ett robust skolsystem med utvecklingskraft och stärkt likvärdighet

Handläggare på Handikappförbunden

Stefan Eklund Åkerberg