Avgivna remissvar 2016

December

Handikappförbundens remissvar Ändrade mediegrundlagar SOU 2016:58

Handikappförbundens remissvar: Betänkandet På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik (SOU 2016:59)

Handikappförbundens remissvar: En funktionhinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle (S2016/04598/FST)

November

Handikappförbundens remissvar: Rätten till en personförsäkring – ett stärkt konsumentskydd (SOU 2016:37)

Handikappförbundens remissvar: Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård, Ds 2016:29

Handikappförbundens remissvar: Promemorian En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

Handikappförbundens synpunkter på nya krav på tillgänglighet till tv-sändningar för SVT och UR 2017-2019

Oktober

Handikappförbundens remissvar Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet (Ds2016:26) Dnr Ku2016/00088/D

Handikappförbundens yttrande över Barnkonventionen blir svensk lag SOU 2016:19

Handikappförbundens yttrande över betänkandet Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48)

Handikappförbundens remissvar på Kompletterande promemoria avseende Boverkets rapport 2014:38 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Augusti

Handikappförbundens remissvar: Betänkandet Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nationellt system för kunskapsbedömning (SOU 2016:25)

Handikappförbundens remissvar: Promemorian Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd 

Juli
Handikappförbundens remissvar: Förslag till förändring i 51 kap. 11 § socialförsäkringsbalken

Juni

Handikappförbundens remissvar: Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13)

Handikappförbundens remissvar: Förtydliganden av lönestöden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, Ds 2016:14

Handikappförbundens remissvar EU på hemmaplan (SOU 2016:10)

Handikappförbundens remissvar Låt fler forma framtiden SOU2016:5

Handikappförbundens yttrande över promemorian Mer tydighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen, Ds 2016:5.

Handikappförbundens remissvar: Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna (Ds 2016:8)

Maj

Handikappförbundens remissvar på Effektiv vård SOU 2016:2, Dnr.nr: S2016/00212/FS

April

Handikappförbundens remissvar: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning, regler och administrativa åtgärder avseende tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (KOM) 2015 615 final

Handikappförbundens remissvar på Träning ger färdighet (SOU 2015:98), Dnr.nr: S2015/07487/FS

Handikappförbundens remissvar på Fråga patienten SOU 2015:102, Dnr S2015/08100/FS

Mars

Handikappförbundens remissvar: Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning (SOU 2015:80)

Handikappförbundens remissvar på Organdonation – En livsviktig verksamhet (SOU 2015:84)

Handikappförbundens remissvar: Gestaltad livsmiljö SOU 2015:88

Handikappförbundens yttrande över promemorian Reformerade stöd till barn och vuxna medfunktionsnedsättning (Ds 2015:58)

Handikappförbundens reviderade remissvar: Bostäder att bo kvar i.SOU 2015:85

Februari

Handikappförbundens yttrande över betänkandet Välja yrke

Handikappförbundens yttrande över betänkandet Mer tid för kunskap 

Handikappförbundens remissvar Bostäder att bo kvar i. SOU 2015:85

Handikappförbundens remissvar på remittering av betänkandet Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82)

Handikappförbundens remissvar på EU-kommissionens förslag till europeisk tillgänglighetslag

Handikappförbundens remissvar: Ett tandvårdsstöd för alla - fler och starkare patienter (SOU 2015:76)

Januari

Handikappförbundens remissvar till Sveriges Konsumenter Strategi för digitala tjänster

Handikappförbundens remissvar på Sekretessbrytande bestämmelser för personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst vid vanvård av djur