Remissvar 2013

December
Handikappförbundens remissvar på promemorian om vissa skollagsfrågor, del 1 

Handikappförbundens remissvar på BBR2014 / ändring i verkets byggregler (2011:6) och försättsblad

November
Remissvar: "Ansvarsfull hälso- och sjukvård", SOU 2013:44

Handikappförbundens Remissvar på betänkandet: Friskolorna i samhället SOU 2013:56

Oktober

Handikappförbundens Remissvar på betänkandet: Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå - en översyn för ökad individanpassning och effektivitet SOU 2013:20

Remisspromemoria om en ny ungdomspolitik, remisstid till 18 oktober 2013

Handikappförbundens remissvar: Privata utförare – kontroll och insyn, SOU 2013:53

September

Handikappförbundens remissvar: FunkA-utredningens betänkande Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor, SOU 2012:92

Handikappförbundens Remissvar på betänkandet (Ds 2013:50)  Tid för undervisning - lärares arbete med åtgärdsprogram

Handikappförbundens yttrande om Lag om resenärers rättigheter - kompletterande bestämmelser Ds2013:44

Remissvar: Rätt information - Kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga, SOU 2013:45

Handikappförbundens yttrande om Boverkets rapport med förlag på regeländdringar för fler bostäder åt unga och studenter Ds2013:20

Remissvar: ”Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmåner”, SOU 2013:23

 

Augusti

Handikappförbundens yttrande över rapport från Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv under tillståndsperioden 2014-2020

Handikappförbundens yttrande om en enklare plan- och bygglovsprocess, Plangenomförandeutredningen SOU 2013:34

Remissvar över departementspromemorian. Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet 

Remissvar på utredningen "Vissa frågor om gode män och förvaltare", SOU 2013:27

Juli

Remissvar om EU-kommissionens grönbok om förberedelse för en helt konvergerad audiovisuell värld

Remissvar om E-röstning och andra valfrågor SOU 2013:24

Remissvar  om en samlad organisation på det funktionshinderspolitiska området, Ds2013:40

Juni

Remissvar om Goda affärer - en strategi för hållbar upphandling Upphandlingsutredningen 2010, SOU2013:12
Skickad den 4 juni 2013

Maj

 Remissvar avseemde Patientlag, SOU 2013:2
Skickad den 6 maj 2013

Remissvar på betänkandet utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning SOU 2012:76
Skickad till den 6 maj 2013

Remissvar:  EU kommissionens förslag till  direktiv om tillgänglighet till offentliga myndigheters webbplatser COM(2012)721
Skickad den 3 maj 2013

April 

Remissvar: Skolverkets allmänna råd med kommentarer om mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan.
Skickad den 25 april 2013

Yttrande över betänkanden från Byggkravsutredningen, SOU 2012:86, och Plangenomförandeutredningen,  SOU 2012:91
Skickat den 24 april 2013

Februari

Remissvar: Läsandets kultur SOU 2012:65
Skickad den 22 februari 2013

Remissvar : Förslag till PTS föreskrifter och allmänna råd om innehåll i avtal
Skickad den 18 februari 2013

Remissvar: "Pris, tillgång och service - fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden", SOU 2012:75
Skickad den 15 februari 2013

Januari

Remissvar: En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet, Ds 2012:49
Skickad den 21 januari 2013

Remissvar: Rapport från Myndigheten för radio och TV om täckningskravet för Sveriges Television AB:s sändningar i marknätet
Skickad den 16 januari 2013

Remissvar: Nya Villkor på Public Service SOU2012:59
Skickad den 16 januari 2013

Remissvar: Folkbildningens samhällsvärden - En ny modell för statlig utvärdering, SOU 2012:72
Skickad den 10 januari