Avgivna 2012

Skickad den 30 juli 2012

Synpunkter om statistik till Diskrimineringsombudsmannen
Skickad den 29 juni 2012

Skrivelse om EU:s strukturfonder till Birgitta Ohlsson, EU minister
Skickad den 25 juni 2012
Förslag till förbättringar för att skapa fler jobb och stärka mänskliga rättigheter under nästa programperiod för EU:s strukturfonder

Synpunkter på fortsatta åtgärder för ökad tillgänglighet i audiovisuella medier
Skickad den 18 juni 2012
Handikappförbunden har bidragit aktivt i regeringens pågående arbete med att öka tillgänglighet till medier och vill tydliggöra några punkter särskilt inför beslut om hur vissa delar av telekompaketet ska implementeras.

Skrivelse om EU:s strukturfonder till Roland Bladh, Programme Manager EU policies Sweden
Skickad den 4 juni 2012
Rädda förhandsvillkor i EU:s strukturfonder och förslag till förbättringar för att skapa fler jobb under nästa programperiod

Skrivelse med synpunkter på genomförande av rekommendationer från FN:s råd för mänskliga rättigheter inom ramen för UPR
Skickad en 4 juni 2012
Handikappförbunden deltog i det samråd om Sveriges halvtidsrapport för att följa upp genomförandet av rekommendationerna som Regeringskansliet bjöd in till den 28 maj. Skrivelsen innehåller kompletterande synpunkter.

Begäran om samråd i form av en hearing
Skickad den 22 maj 2012
Regeringen har under 2011 tillsatt en utredare för att utreda åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning. Utredningen bedrevs utan expertmedverkan från funktionshinders-organisationerna. Representanter har kallats till träffar med utredaren tre gånger. Dessa träffar hade karaktären av rena informationsmöten.

Nu begär funktionshindersrörelsen i en skrivelse ställd till statsministern och barn- och äldreministern om ett samråd, gärna i form av en hearing. Ett sådant samråd måste äga rum i närtid då beredningen av utredningen och remissutfallet redan pågår.

 

Handikappförbunden har lämnat synpunkter på frågor om upphovsrätt från Utredningen om vissa civilrättsliga förvaltningsärenden.
Skickad den 30 mars 2012

Svar på EDF-enkät om hur den ekonomiska krisen påverkar människor med funktionsnedsättning
Skickad den 21 februari 2012

Handikapprörelsens Nordiska Råds synpunkter på det framtida nordiska handikappolitiska samarbetet
Skickad den 13 februari 2012

EU:s strukturfonder kan utnyttjas mer effektivt
Skickad den 7 februari 2012

Syftet med EU:s strukturfonder - att bidra till att skapa fler och bättre jobb - skulle kunna uppfyllas bättre i Sverige. Det menar Handikappförbundens styrelse i en skrivelse till ansvarigt statsråd för förhandlingarna om EU:s strukturfonder.

Funktionshindersrörelsens roll i strategin
Skickad den 7 februari 2012